Deklaracja rodzica

  Załącznik nr 3
 
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
 
Ja niżej podpisana/podpisany:
……………………………………………………………………………………………….
 oświadczam, co następuje:
1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie przede wszystkim:
1) przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,
2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.
3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:
1) przy wejściu  dziecka do placówki
2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.
 
…………………………………                                       …………………………………
          miejscowość, data                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego