Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2
 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………………………………
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że:
  1. Moja córka/ mój syn: ………………………………………………………
                                                              ( nazwisko i imię dziecka)
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
  1. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie o aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin. 
  3. Mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
  4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
  5. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu placówka zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
  6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
  7. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
  8. Deklaruję pobyt dziecka w placówce w godzinach od …….. do ………
 
 
………………………………                                …………………………………
        miejscowość, data                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego