Projekt ESA

Działania informacyjne i szkoleniowe

Jedną z kluczowych części pilotażu stanowią skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice) działania informacyjne i szkoleniowe, których najważniejsze cele to:

  • podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu

  • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza

  • integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji, wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych

 

Projekt ESA w części edukacyjno-informacyjnej zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie, w realizowanych działaniach edukacyjno-informacyjnych poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i promocyjne.

 

Wraz ze zwiększaniem zasięgu projektu ESA i rozwojem form działania, przygotowanie nauczycieli-koordynatorów pozwoli na realizację przez nich kaskadowych działań szkoleniowo-informacyjnych, kierowanych do pozostałych nauczycieli w placówkach własnych i innych.

 

Narzędziem pomocnym w prowadzonych działaniach edukacyjno-informacyjnych jest strona internetowa projektu ESA, zawierająca – obok stałych pomiarów jakości powietrza z placówek – dedykowane opracowania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

 

Nauczyciele-koordynatorzy i pozostali przedstawiciele grona pedagogicznego, zaangażowani w realizację projektu ESA na kolejnych etapach będą zapraszani do aktywnego udziału w pracach nad tworzeniem koncepcji pełnego i skalowalnego programu edukacyjnego w formule ogólnopolskiej.

Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

Więcej informacji na stronie:

https://esa.nask.pl/edukacja