Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie
na rok szkolny 2018/2019

Opracowany na podstawie

 

 * Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 * Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7)

 

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:
a) kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe
b) kryteria ustalone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta tzw. kryteria samorządowe,
c) Zarządzenie Nr 891/2018 Burmistrza Oborniki z 30 stycznia 2018r.

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 określa:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7)
3. Niniejszy regulamin.

§ 2

1.Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć  dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 

§ 3
Podstawą przyjęcia dziecka do  oddziałów przedszkolnych jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej placówki lub bezpośrednio w szkole.

§ 4
1.Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć  do 30 marca 2018r.
2.Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń .

§ 5
1.W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
8) kontynuacja edukacji dziecka w przedszkolu
Powyższe kryteria mają jednakową wartość 50 pkt. każde

2.Jeżeli liczba dzieci spełniających następuje kryteria jest większa niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym, o przyjęciu będą decydowały kryteria określone w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Obornik (załącznik nr 1 Uchwała nr XLVI/710/18 Rady Miejskiej w Obornikach z 18 stycznia  2018r)

§ 6
1.Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziałów przedszkolnych podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora  odrębnym zarządzeniem
2.Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki . Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3.W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania rodzice mogą odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

§ 7
Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców zamieszkałych w gminie Oborniki rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Oborniki mogą się ubiegać o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego jeśli placówka będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami.

§8
Publikacja wyników naboru odbędzie się 13 kwietnia 2018r. poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w oddziałach przedszkolnych .

§9
Wnioski o przyjęcie do  oddziałów przedszkolnych wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą rozpatrywane .

§10
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
1.Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
2.Orzeczenie o niepełnosprawności rodziców
3.Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa
4.Dokument poświadczający odjęcie dziecka pieczą zastępczą
5.Oświadczenie o wielodzietności rodziny ( troje dzieci i więcej)
6.Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

Dokumenty składa się w oryginale w formie kopii lud wyciągu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez rodzica .

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej : „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§ 11

W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.