Oświadczenia

                                                                                                                   ..............................................
                                                                                                                            (miejscowość, data)
                           

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata


Oświadczam, że kandydat …………………………………… (imię i nazwisko dziecka)   do  Przedszkola  w ………………………… spełnia kryterium wielodzietności rodziny (w gospodarstwie domowym jest minimum 3 dzieci)  o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 ze zm.), w rozumieniu art. 4 pkt 42 ww. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[1].
                                                                                            

                                                                                                           ........................................................
                                                                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie)[1] Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
                                                                                                                    ..............................................
                                                                                                                        (miejscowość, data)


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczam, że kandydat ......................................... (imię i nazwisko dziecka)    do  Przedszkola  w ......................................... spełnia kryterium samotnego wychowywania w rodzinie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 ze zm.), w rozumieniu art. 4 pkt 43 ww. Ustawy.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[1].
                                                                                                                                                      
                                                                                                                           
                                                                                     (podpis osoby składającej oświadczenie)[1] Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.