Dla rodziców


Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 zostały przyjęte. 
Proszę pamiętać!
od 15 kwietnia do 22 kwietnia 2024 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie NABÓR
Rodzice przedszkolaków Do 22 marca 2024 r. rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/ wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Po wypełnieniu wszystkich zakładek pojawia się komunikat – Wypełnianie wniosku powiodło się.

Następnie należy wejść w zakładkę – MOJE KONTO – WYBIERZ AKCJĘ – ZŁÓŻ WNIOSEK dopiero wtedy wygenerowany w systemie przez Państwa wniosek trafia do Przedszkola.

Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w placówce I preferencji.

Składając wniosek o przyjęcie dziecka należy dołączyć:

1) Kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego,

2) Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (obojga rodziców),

3) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

4) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu,

5) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,

6) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Do klas I - informacja

Od 11 marca do 22 marca 2024 r. rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa/ wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów złożyć w placówce I preferencji.

WAŻNE!

ZGŁOSZENIE wypełnia rodzic zgłaszający kandydata do szkoły obwodowej

WNIOSEK wypełnia rodzic chcący zapisać kandydata spoza obwodu szkoły

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów:

  • zamieszkanie na terenie Gminy Oborniki – 50 punktów,
  • oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
  • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 10 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
  • kontynuacja nauki w ramach danej szkoły, (zespołu szkolno-przedszkolnego punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 punktów,
  • uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkolno-przedszkolnego, punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 10 punktów,
  • wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów (oświadczenie).