Harmonogram kl. I

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 do 30 kwietnia

2020 r.

od 11 maja

do 13 maja

2020 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

od 30 marca

do 03 kwietnia

2020 r.

od 14 maja

do 18 maja

2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

6 kwietnia 2020 r.

godz. 13.00

19 maja 2020 r.

godz. 13.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2020 r.

godz. 13.00

19 maja 2020 r.

godz. 13.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia

do 9 kwietnia

2020 r.

od 20 maja

do 22 maja

2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 kwietnia 2020 r.

godz. 13.00

25 maja 2020 r.

godz. 13.00

7

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia

od 14 kwietnia

do 27 kwietnia

2020 r.

od 26 maja

do 15 czerwca

2020 r.