Harmonogram kl. I

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca do 22 marca

2019 r.

od 6 maja

do 8 maja

2019 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

od 25 marca

do 28 marca

2019 r.

od 9 maja

do 13 maja

2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

5 kwietnia 2019 r.

godz. 13.00

15 maja 2019 r.

godz. 13.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.

godz. 13.00

16 maja 2019 r.

godz. 13.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia

do 9 kwietnia

2019 r.

od 17 maja

do 21 maja

2019 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 kwietnia 2019 r.

godz. 13.00

22 maja 2019 r.

godz. 13.00

7

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia

od 12 kwietnia

do 26 kwietnia

2019 r.

od 23 maja

do 14 czerwca

2019 r.