Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Nr 17 2024.pdf


                                                                   Zarządzenie Nr 17 /2024
                                                     Burmistrza Obornik z dnia 19 stycznia 2024 roku
w sprawie:      ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Oborniki jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), zarządzam, co następuje:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentÓw do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 dla rodziców dzieci, które ukończyły lub ukończą do 31.12.2024 r. 3 lata, określa się w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa się w załączniku Nr 2 do mniejszego zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.