Statut szkoły

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.)

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) , w związku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949)

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sycynie jest ośmioletnią szkołą podstawową z klasami I – III i oddziałami przedszkolnymi.

 

2. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

5. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego oraz Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 

§2. 1. Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Sycyn 26A

 

2.Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie określa Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach.

 

3. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76.

 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

5. Szkoła Podstawowa używa nazwy: Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Sycynie.

 

6. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

1) pieczęć urzędowa: Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Sycynie, 64-600 Oborniki

2) stemple okrągłe:

a) stosowany do pieczętowania świadectw szkolnych,

b) stosowany do pieczętowania legitymacji szkolnych.

7. Szkoła posiada sztandar i własny ceremoniał.

8. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada wydzielony rachunek dochodów. Obsługa administracyjno -finansowa prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.

 

§3. 1. Ilekroć mowa w statucie jest o:

1) Szkoła – należy rozumieć Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sycynie oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkole;

2) Oddział przedszkolny - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny 3-4-latków, oddział przedszkolny 5-latków, oddział przedszkolny 6-latków;

3) Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie;

4) Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie;

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczych trójek klasowych rodziców poszczególnych klas;

6) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie;

8) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Sycynie oraz rodziców lub prawnych opiekunów wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych;

9) wychowanku – dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie oraz dzieci uczęszczające do oddziałów programowo niższych ( 3 – 4 – 5-latki);

 

Rozdział II. Cele i zadania Szkoły

 

§4.1. Szkoła wraz oddziałami przedszkolnymi realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym – dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Głównymi celami szkoły jest:

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

4) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 5) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

6) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;

7) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

8) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

9) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 10) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

11) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

3. Do zadań szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

18) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju;

19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

20) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

21) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

22) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego - tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

26) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach;

29) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

30) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

§5.1. Do realizacji celów pracy szkoła udostępnia pomieszczenia spełniające wymagania odpowiednich przepisów: sale lekcyjne, sale przedszkolne, salę komputerową, bibliotekę, szatnie oraz inne, jeżeli zajdzie taka potrzeba i organ prowadzący wyposaży w nie szkołę.

 

§ 6.1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej:

a) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:

1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych;

2) wniosek, o którym mowa składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym;

3) dyrektor szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na sytuację materialną.

3. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

4. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

5. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

6. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

3) ośrodkami pomocy społecznej;

4) organem prowadzącym;

5) podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

7. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1) rodziców (opiekunów prawnych);

2) nauczyciela.

8. Pomoc materialna w Szkole może być organizowana w formie:

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie;

2) bezpłatnych obiadów;

3) stypendiów socjalnych;

4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej;

5) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

 

Rozdział III. Organy Szkoły

 

§ 7. 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

 

§8. 1. Do kompetencji dyrektora szkoły należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą szkoły,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) prowadzenie dokumentacji szkoły,

4) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,

6) realizacja zarządzeń władz oświatowych i organu prowadzącego,

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

9) występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla pracowników,

10) współdziałanie z innymi organami szkoły,

11) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

12) reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym dla pracowników zatrudnionych w szkole.

4. Przełożonym służbowym Dyrektora szkoły jest Burmistrz.


§ 9.1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele innych organów szkoły lub osoby obce zapraszane na wniosek lub za zgodą rady;

4. Przedstawiciele innych organów szkoły nie mają prawa głosowania uchwał rady pedagogicznej.

5. Przedstawiciele innych organów szkoły mogą mieć głos doradczy oraz przedstawiać opinie.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane,

7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały związane z funkcjonowaniem szkoły, które zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, rodziców nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) program wychowawczo – profilaktyczny;

6) projekt statutu szkoły lub jego zmiany;

7) regulamin rady pedagogicznej;

8) szkolny zestaw programów nauczania;

9) występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;

10) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły;

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

12) wyłanianie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 

12. Kompetencje przewodniczącego Rady

1) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

2) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

3) Realizacja Uchwał Rady.

4) Tworzenie życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychwawczego i opiekuńczego szkoły.

5) Oddziaływanie na postawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

6) Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczycieli.

7) Zapoznanie rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawianie trybu i form do realizacji.

8) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. Dziennik Ustaw z 2017 Poz. 59 2 i 949. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9) Przewodniczący może zlecić członkom rady lub innym pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady

13. Szczegółowe regulacje określają odrębne przepisy

 

§10.1. Rada rodziców reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po 3 przedstawicieli rad oddziałowych.

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

§11.1 W szkole działa samorząd uczniowski.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§12.1. Pomiędzy organami szkoły powinna być zapewniona bieżąca wymiana informacji o planowanych działaniach i decyzjach.

2. Wspólne zebrania odbywają się jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

3. Dyrektor szkoły powiadamia poszczególne organy o terminach zebrań.

§13. 1. Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie.
2. Organy Szkoły podejmują w trybie roboczym wszelkie działania, w tym działania wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia sporu .

 

Rozdział IV. Organizacja kształcenia,wychowania i opieki

 

§14 .1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się, w szczególności:

a) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

b) ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 

§ 15.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w trzyletnim nauczaniu zintegrowanym przyswajają treści zgodne z podstawą programową dla uczniów klas I – III.

2. Przy szkole prowadzone są 2 oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 16. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§17.1. Organizacja zajęć świetlicowych:

2. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły.

3. Do głównych zadań świetlicy należy:

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,

2) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

4) kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.

4. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

2) uczestnictwo w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, plastycznych, technicznych, ruchowych i innych,

3) umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,

4) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,

5) zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,

6) pomoc w nauce i odrabianiu zadań,

7)współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

5. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.

6. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie:

1) w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo,

2) dzieci dojeżdżające do szkoły,

3) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych.

7. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 13.00 według ilości godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.

8. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

9. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

§18.1 Organizacja biblioteki szkolnej

 2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań czytelniczych, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wiedzy o regionie i kulturze.

3. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia .

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,dzieci przedszkolne, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

 1) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów,

2) prawidłowe przechowywanie zbiorów,

3) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę

4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych,

5) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

 6) bezpłatne korzystanie z dostępu do Internetu.

6. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala Dyrektor szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć. Szczegółowe zasady wypożyczania książek z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.

7. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) wspomaganie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

3) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

5) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów,

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia i przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

7) pełnienie funkcji informacyjnej i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów ich rodziców,

8) pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 9) rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się TIK,

10) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

11) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych czytelników,

12) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami,

 13) promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym.

 8. Dyrektor szkoły:

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,

 2) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych ,

 3) zatwierdza regulamin biblioteki,

 5) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza.

9. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za księgozbiór, jego dobór, zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.

10. Biblioteka prowadzi swą działalność w oparciu o Regulamin Biblioteki.

11. Biblioteka szkolna współpracuje:

1) z uczniami poprzez:

a) pomoc w doborze literatury

 b) udzielanie porad bibliograficznych, doradztwo w wyborze lektur,

 c) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze,

d) poznawanie preferencji czytelniczych uczniów,

e) pomoc w rozwijaniu zainteresowań,

f) przygotowanie do konkursów,

 g) pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych,

 h) wspieranie samokształcenia z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji i zastosowaniem TIK,

2) z nauczycielami poprzez:

 a) gromadzenie scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości na potrzeby nauczycieli,

b) wyszukiwanie literatury metodycznej i bibliografii na dany temat,

c) prezentację nowości i zapowiedzi wydawniczych,

 d) pomoc nauczycielom studiującym, doskonalącym się w zawodzie, odbywającym staż w awansie zawodowym,

 e) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,

 3) z rodzicami poprzez:

a) wspólne czytanie,

b) udostępnianie księgozbioru,

 c) współorganizację imprez, wystaw

d) organizację wycieczek do innych bibliotek,

 e) pozyskiwanie książek,

4) z bibliotekami poprzez:

 a) organizację imprez czytelniczych, w tym dla środowisk lokalnego,

b) przygotowanie spotkań z autorem,

 c) gromadzenie i udostępnianie zbiorów,

d) przygotowanie, konkursów, wystaw, zajęć czytelniczych.

12. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi:

1) Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne,

2) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika.

3) W przypadku przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

4) W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

5) W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.

6) Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa regulamin korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

§ 19. 1. Organizacja oddziałów przedszkolnych;

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

6. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

7. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

8. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

9. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w oparciu o regulamin rekrutacji.

10.Celem oddziału przedszkolnego jest:

1) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

2) stymulowanie rozwoju dziecka,

3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi i otaczającego go świata,

4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ,

5) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

11. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym ,emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

3) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

4) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej,

5) integrowanie treści edukacyjnych,

6) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

7) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły ( spacery i wycieczki).

8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

9) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

10) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej w celu diagnozowania rozwoju dziecka,

11) informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,

12) współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

13) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

14) rozwijanie uzdolnień dzieci,

15) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,

16) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

12. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego:

1) wyposażenie sali przedszkolnej w różnego rodzaju kąciki zainteresowań, zabawki, pomoce edukacyjne, które pozwolą dzieciom na podejmowanie różnorodnych form aktywności,

2) zrównoważone pełnienie przez przedszkole funkcji kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej,

3) prawidłowa organizacja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

4) organizacja zajęć wspierających rozwój dziecka poprzez tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, realizujące treści programu wychowania przedszkolnego,

5) stwarzanie warunków do indywidualizacji pracy z dziećmi ,w zależności od ich potrzeb i możliwości,

6) odpowiednie wyposażenie miejsc na naukę, zabawę, odpoczynek i spożywanie posiłków,

7) zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz stwarzanie miłej i przyjemnej atmosfery.

13. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego wybranego przez n-la , zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do użytku przez dyrektora.

14. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo, co najmniej 5 godz. dziennie.

15. Realizacja treści podstawy programowej odbywa się w godzinach od 7.00 do 12.00.

16. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

17. Czas trwania zajęć dydaktycznych powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi:

1) dzieci 3, 4 letnie – 15 minut,

2) dzieci 5,6 letnie -30 minut.

18. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu , za zgodą rodziców.

19. Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii mają zapewnioną w tym czasie opiekę nauczyciela.

20. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

21.Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

22. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ale z zachowaniem proporcji:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie z niewielkim udziałem nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu ( dzieci3,4, letnie 1/4 czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, na spacerach itp. Organizowane są tam gry, zabaw) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

3) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (są to też czynności opiekuńcze, wychowawcze i porządkowe) ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

23. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego:

1) dziecko odbierane jest przez rodziców/opiekunów lub upoważnione przez nich inne pełnoletnie osoby,

2) wypełnione upoważnienie do odbioru dziecka na dany rok szkolny rodzice osobiście przekazują nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły,

3) upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców/opiekunów,

4) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela,

5) dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem alkoholu, w tym przypadku należy zatrzymać dziecko, wezwać drugiego rodzica lub osobę upoważnioną, powiadomić dyrektora. Jeśli jest to niemożliwe personel oddziału ma prawo powiadomić Policję,

6) w przypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, n-l zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione o tym fakcie,

7) gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów , nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego posterunku policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami,

8) w przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora szkoły, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji,

9) rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dziecko w ustalonych godzinach w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym powiadomieniu nauczyciela grupy o późniejszym lub wcześniejszym odbiorze:

a) przyprowadzają dzieci od 6,30 do 7,30,

b) odbierają o godzinie 12,00; 13,00 i 15,30.

10) rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego lub przystanku autobusowego i do domu,

11) rodzice/opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, który bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali,

12) rodzice/opiekunowie odbierają dziecko osobiście od nauczycielki,

13) nauczyciel odbierający dziecko od rodzica /opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci,

14) gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie z nauczycielką mającą je pod opieką,

15) nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły także pod opieką rodziców/opiekunów lub osób upoważnionych.

Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel.

24. Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach.

25. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mogą za dodatkową opłata korzystać z obiadów.

 

§ 20. 1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

2. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole , w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

12) sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

13) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5. Zasady udzielania pomocy w szkole:

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły .

3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopedzi, i terapeuci pedagogiczni.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Dyrektor szkoły uzgadnia z wyżej wymienionymi podmiotami warunki współpracy, o której mowa .

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły ;

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) asystenta nauczyciela ;

10) pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7) porad i konsultacji;

8) warsztatów.

10. Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

1) Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą w tej formie.

2) Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się. Efektywne uczenie się uzależnione jest od wyboru właściwej metody uczenia się, w zależności od zakresu merytorycznego przedmiotu nauki oraz umiejętności rozpoznania czynników wpływających na ten proces. Istotne jest nabywanie przez uczniów umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz technik wspomagających zapamiętywanie. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

5) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

6) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników - nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów .

7) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły l. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

11. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie wyżej wymienionych zajęć, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia, o których mowa prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

13. W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie:

1) porad,

2) konsultacji,

3) warsztatów,

4) szkoleń.

14. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

1) Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

2) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą:

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

c) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

3) Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinia, zawiera dane i informacje, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:

a) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

 

15. Zindywidualizowana ścieżka – działania szkoły:

1) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu i w szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

2) Na wniosek rodziców ucznia dyrektor oddziałów przedszkolnych szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego

3) Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

4) Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

a) uczniów objętych kształceniem specjalnym ,

b) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

 

16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach opisanych w niniejszej procedurze obowiązuje w ogólnodostępnej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi od 1 grudnia 2017 r.

17. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole i placówce należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły loraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

18. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole i placówce prowadzą w szczególności:

1) w przedszkolu

a) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

b) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

2) w szkole:

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

- trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I –III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

- szczególnych uzdolnień,

19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno -pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania, wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala dyrektor placówki, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców .

20. Wychowawca klasy lub dyrektor, nauczyciele, specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

21. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy , specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia:

1) występują z inicjatywą objęcia ucznia wsparciem

2) informują wychowawcę, innych nauczycieli, dyrektora przedszkola/placówki

3) informują rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą,

4) niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę, innych nauczycieli i specjalistów,

5) prowadzą zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) dokonują oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy,

7) formułują wnioski do dalszej pracy z uczniem mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia,

8) prowadzą dokumentację swoich działań.

 

22. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w zaproponowanych formach, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia dwa razy w roku szkolnym.

23. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole l, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor placówki, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

24. W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole l, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

25. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zawiera informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole , formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

26. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

27. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole , w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1) O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły , niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia;

2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3) Dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wniosku, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej , a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

28. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

WOPFU uwzględnia w szczególności:

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

29. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zwany dalej „programem”, określa:

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym

przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny,

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w szkole podstawowej;

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

30. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

a) Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem,

b) Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

c) Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

d) Program opracowuje się w terminie do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie obowiązku szkolnego lub 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

e) Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły .

f) Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

g) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

- na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela

- na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

31. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.

32. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie, o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. Rodzice ucznia otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen i programu. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

33. W szkole jeśli kształceniem są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów,

2) asystenta nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia w oddziałach przedszkolnych i klasach I– III szkoły podstawowej;

3) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

34. Nauczyciele współorgaznizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, asystent nauczyciela, pomoc nauczyciela:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

5) prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

35. Dyrektor szkoły uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli specjalistów. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, czasie krótszym
niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 30 września 2017 r.

36. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dzieci , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Dyrektor szkoły, ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. Dyrektor szkoły zasięga opinii rodziców ucznia lub w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

1) Organizacja indywidualnego nauczania:

a) Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

b) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

c) Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

d) Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

e) W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

f) Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

g) Wniosek składa się w postaci papierowej i zawiera uzasadnienie.

h) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

i) W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym.

j) Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia , podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.

k) W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor, organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.

l) Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych oraz w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć nauczania indywidualnego.

m) Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący szkołę.

n) Zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, posiadających orzeczenie wydane przed dniem 1 września 2017 r., mogą być organizowane w szkole, jeżeli:

- w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole;

- szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia;

- do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018.

 

§ 21. 1. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.

2. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

3. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

 2. koordynowania działań w szkole;

 3. zwiększenia skuteczności działania;

 4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

 5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;

 6. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

 7. doskonalenia współpracy zespołowej;

 8. wymiany doświadczeń między nauczycielami;

 9. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;

 10. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;

 11. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;

4. W Szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.

5. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

6. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.

7. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

8. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.

9. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych, opracowuje się plan pracy i terminarz spotkań.

10. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.

11. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.

12. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej sprawozdanie z prac zespołu.

13. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

14. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

15. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

16. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

17. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły

1) Zespół Nauczycieli Przedszkola;

2) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej;

3) Zespół Ewaluacji wewnętrznej.

4) Zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 1. Rozdział V Nauczyciele i Pracownicy szkoły

   

 1. §22. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Umowę o pracę z nauczycielami i pracownikami administracji zawiera dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły i kwalifikacje.

3. Przy zatrudnianiu stosuje się także procedury określone odrębnymi przepisami.

4. Istnieje możliwość zatrudnienia osób kierowanych na staż przez Powiatowe Urzędy Pracy.

5. Przyjmowani są studenci w celu odbycia praktyk pedagogicznych.


§ 23.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) kontrola miejsca nauki i pracy pod względem przepisów bhp oraz przerwanie zajęć, gdy stan pomieszczenia lub sprzętu zagraża uczniom,

2) nie pozostawianie bez opieki uczniów w czasie zajęć,

3) czynne włączanie się do realizacji zadań zawartych w planie pracy szkoły,

4) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

5) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce zwracanie uwagi na stosunek uczniów do przyborów szkolnych,

6) wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

7) obiektywne ocenianie i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

8) organizowanie pomocy uczniom z niepowodzeniami poprzez włączanie ich do zespołów specjalistycznych,

9) realizacja programu kształcenia i wychowania w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach,

10) tworzenie pomocy koleżeńskiej, współpracę z rodzicami i poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

11) systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej przez udział w zespołach przedmiotowo- metodycznych, kursach i samokształcenie.

3. Do zadań pedagoga w szkole należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w szkoły ;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci ;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły ;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Do zadań logopedy w szkole należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły ;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Zadania wychowawców świetlicy:

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,

2) współpraca z wychowawcami, nauczycielami,

3) współpraca z rodzicami uczniów,

4) realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,

5) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych.

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i pracę organizacyjną:

1) udostępnianie zbiorów,

2) udzielanie potrzebnych informacji,

3) udzielanie porad przy wyborze lektury,

4) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej oraz upowszechnianie czytelnictwa,

5) diagnozowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych,

6) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

a) rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

 b) poszerzanie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji (płytoteka, filmoteka),

c) udzielanie pomocy w wykorzystaniu zasobów internetowych,

d) kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat w książkach i Internecie,

e) pomoc w wyborze i doborze literatury potrzebnej do lekcji, referatów przedmiotowych,

 f) udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne,

 g) wdrażanie do korzystania ze słowników i encyklopedii,

 h) wdrażanie TIK.

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i objętych kształceniem specjalnym, oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

a) edukację czytelniczą,

b) warsztaty czytelnicze,

 c) realizację projektów i programów edukacyjnych,

 d) głośne czytanie,

e) konkursy czytelnicze,

 f) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów ,

 g) efektywne stosowanie w edukacji czytelniczej i medialnej TIK i aktywizujących metod pracy,

 h) wyróżnianie najlepszych czytelników,

 i) dokonywanie zakupów nowości pod kątem aktualnych zapotrzebowani i zainteresowań uczniów,

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez:

a) konkursy recytatorskie,

 b) przedstawienia teatralne,

 c) organizację wystaw,

 d) wymianę książek,

e) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w środowisku lokalnym i regionie.

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w bibliotece.

10) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,

11) ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) zabezpieczanie zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiana, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków w tych materiałach,

4) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki oraz okresowego i rocznego sprawozdania pracy,

5) prowadzenie statystyk wypożyczenia, dziennika pracy biblioteki,

6) aktualizacja kartotek czytelnika.

§23. 1. Nauczyciel ma prawo:

1) decydować o doborze metod i form organizacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) wybierać podręczniki i środki dydaktyczne w nauczaniu swego przedmiotu,

3) wpływać na ocenę zachowania,

4) wnioskować o przyznawaniu nagród, wyróżnień i kar.

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem i organem prowadzącym szkołę za:

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie i zespole,

2) stan warsztatu pracy: sprzętów, urządzeń i środków dydaktycznych, które mu powierzono,

3) zniszczenia lub stratę majątku szkoły, jeśli wynika to z braku porządku lub nadzoru,

4) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów.

 

§ 24. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez:

1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uczniów, przygotowujących go do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

2) zachęcanie do działań zespołowych w obrębie klasy i szkoły,

3) łagodzenie konfliktów, wdrażanie do umiejętnego ich rozwiązywania,

4) staranie się poznać środowisko rodzinne każdego ucznia celem ustalenia potrzeb bytowych, opiekuńczych, przyczyn niepowodzeń lub zahamowań w rozwoju,

5) organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem celem właściwego kierowania wychowaniem dziecka,

6) włączanie rodziców do organizowania imprez na terenie klasy i szkoły mające na celu wytworzenie więzi emocjonalnych,

7) ścisłą współpracę ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu ustalenia wspólnych działań, porównywania osiągnięć i braków uczniów,

8) kontynuowanie obchodów tradycyjnych imprez i uroczystości wybranych przez klasę np. składanie życzeń solenizantom, opłatek itp.

9) rozbudzanie patriotyzmu poprzez wpajanie szacunku do symboli narodowych, Patrona szkoły, postaci i wydarzeń związanych z regionem, ukazywanie piękna najbliższej okolicy na wspólnych wycieczkach,

10) częste kontakty wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami.
 

§ 25. 1.Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1) dyrektora szkoły,

2) pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3) nauczyciela - metodyka,

2. Początkujący wychowawca:

1) nauczyciela - opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły, spośród członków rady pedagogicznej.

 

Rozdział VI. Uczniowie Szkoły

 

§ 26. 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Do szkoły uczęszczają uczniowie należący do obwodu szkolnego -Niemieczkowo, Osowo Stare, Osowo Nowe, Przeciwnica, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Sycyn, Ruks-Młyn, Dołęga.

5. Na wniosek rodziców mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu.

6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie musi zawierać:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

7. Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określa Regulamin Rekrutacji

8. Nauka jest kontynuowana do czasu uzyskania promocji do klasy IV.

9. Uczniowie zobowiązani są do noszenia na terenie szkoły odpowiedniego stroju oraz dbania o schludny wygląd.

10. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.

§ 27. 1.Uczeń ma prawo:

1) przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy, umiejętności przy wykorzystaniu możliwości szkoły,

2) systematycznie rozszerzać swoją wiedzę, zdolności i zainteresowania,

3) korzystać z dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce,

4) korzystać ze sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych oraz biblioteki pod kierunkiem nauczyciela,

5) reprezentować szkołę w konkursach, zawodach, przeglądach - zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

6) znać ocenę swej wiedzy i zachowania,

7) do pełnego wypoczynku, opieki i ochrony zdrowia poprzez:

a) właściwe organizowanie przerw między zajęciami,

b) zwolnienie na okres świąt i ferii z obowiązku odrabiania zadań domowych,

c) otrzymania pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych wypadkach losowych,

8) uczestniczenia w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez szkołę.

9) na podstawie zwolnienia lekarskiego być zwolnionym z zajęć ruchowych, nauki pływania na basenie lub innych wskazanych przez specjalistę.

§ 28. 1. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie przygotowywać się i uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych,

2) w każdej sytuacji zachować się w sposób godny ucznia i Polaka,

3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy i wyrabianiem umiejętności,

4) wypełniać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5) okazywać szacunek dorosłym oraz koleżankom i kolegom,

6) przestrzegać zasad higieny osobistej,

7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

8) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju odświętnym,

9) troszczyć się o utrzymanie czystości i porządku w klasie i na terenie szkoły,

10) w ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie klas II i III korzystają z zajęć nauki pływania,

11) przedstawić usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych napisane przez rodzica lub prawnego opiekuna w określonym terminie i formie.

§ 29.1. Uczeń może otrzymać nagrodę książkową w klasach od pierwszej do trzeciej za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

2. Uczeń nie przestrzegający obowiązków zawartych w statucie może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) pisemnym upomnieniem dyrektora,

3) przeniesieniem do równoległej klasy w innej szkole.

3. O nagrodzie lub karze wychowawca powiadamia rodziców ucznia.

4. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni.

5. O zawieszeniu lub utrzymaniu w mocy orzeczonej kary decyduje dyrektor szkoły po wcześniejszym zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

Rozdział VII Zasady oceniania

 

§30. 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

1) Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3. Jeżeli uczeń klasy 1 i 2 szkoły podstawowej rokuje opanowanie materiału w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany w trakcie roku szkolnego przez radę pedagogiczną:

1) na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo

2) na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia

4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

5. Cele oceny opisowej:

1) System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:

a) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i motywuje do dalszej pracy,

b) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami,

c) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

 

6. Funkcje oceny opisowej:

1) diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia uczniów.

2) informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał opanować.

3) korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować.

4) motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.

 

7. Informacje zawarte w ocenie opisowej:

1) Osiągnięte efekty pracy w zakresie:

a) rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne,

b) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne,

c) rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.

2) Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne.

3) Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

4) Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.

8. Dokumentowanie oceny opisowej.

W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel stosuje:

1) Ocenianie bieżące - uczeń otrzymuje informację tego co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry, oraz wskazówki, co poprawić, a co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach:

a) co dziecko wykonało,

b) co potrafi,

c) ile potrafi,

d) czego nie umie.

Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu.

2) Indywidualna ocena szkolnych osiągnięć ucznia uwzględniajaca wszystkie sfery jego rozwoju służy do rejestrowania postępów w nauce w odniesieniu do umiejętności i wiadomości.

Nauczyciel wypełnia dwukrotnie: w styczniu, po zakończeniu I półrocza i w czerwcu po zakończeniu rocznej nauki ucznia.

a) Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i jest ona przekazywana rodzicom. Ocenianie okresowe (półroczne) ma charakter bardziej ogólny i informacje o nabywaniu poszczególnych umiejętności o specjalnych uzdolnieniach i specjalnych trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć. Powinno mieć charakter diagnostyczno – informujący.

b) Roczna ocena opisowa jest konstruowana na podstawie karty szkolnych osiągnięć uczniów. Ukazuje efekty pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, natomiast uczeń otrzymuje sporządzone na jej podstawie świadectwo opisowe. Ocenianie końcowe jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień.

3) Teczki prac uczniowskich (prace plastyczne, karty pracy, dyplomy, listy pochwalne, recenzje itp.)

4) Samoocena ucznia (ustna) służy dokonaniu oceny własnej pracy.

5) Diagnoza wstępna i końcoworoczna w klasie I stanowi rejestr opanowanych umiejętności ucznia po rocznym przygotowaniu przedszkolnym i po ukończeniu klasy I

6) Test kompetencji stanowi rejestr opanowanych umiejętności ucznia po klasie III

9. Sposób notowania spostrzeżeń:

1) ocena opisowa (opis osiągnięć),

2) oceny obrazkowe i cyfrowe – znaczki.

10. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego. Spostrzeżenia będą obejmować formę komentarza słownego i pisemnego, a także następującą formę zapisu oceny obrazkowej:

1) Symbol wspaniale (w) – uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych, posiadł wiedzę i umiejętności stawiane przez podstawę programową, wykazuje się samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, jest niezwykle zaangażowany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

2) Symbol bardzo dobrze (bd) – uczeń spełnia w większości wymagania stawiane przez podstawę programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach, wykazuje duże zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

3) Symbol ładnie (ł) – uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, wykazuje przeciętne zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

4) Symbol postaraj się (ps) – uczeń ma problemy ze spełnianiem niektórych podstawowych wymagań programowych, orientuje się w zadaniach i problemach, ma podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy ze strony nauczyciela, wymaga częstego wsparcia i motywacji w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

5) Symbol pomyśl (p) - uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, osiągnął to przy pomocy nauczyciela, niechętnie angażuje się w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

6) Symbol pracuj więcej (pw) - uczeń nie spełnia minimalnych wymagań programowych, wykazuje się brakiem zaangażowania w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

 

10. Przy ustalaniu oceny z poszczególnych edukacji należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

11. Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach:

 

1) W 94% - 100%

2) Bd 79% - 93%

3) Ł 62% - 78%

4) PS 45% - 61%

5) P 30% - 44%

6) PW 0% - 29%

 

12. Ilości dopuszczalnych błędów na poszczególne poziomy osiągnięć w pisaniu ze słuchu:

1) W 0 błędów

2) Bd 1 błąd

3) Ł 2 -3 błędy

4) PS 4 – 5 błędów

5) P 6-7 błędów

6) PW powyżej 7 błędów

Za 1 błąd uznaje się 1 błąd ortograficzny lub 2 błędy literowe lub 2 błędy interpunkcyjne.

13. Zasady oceniania zachowania ucznia:

1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2) Śródroczna i roczna ocena z zachowania jest oceną opisową

3) Ocenę opisową z zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę:

a) samoocenę ucznia,

b) opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy,

c) opinię innych nauczycieli

d) obserwację nauczyciela.

4) Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny z zachowania:

a) wychowawca na tydzień przed terminem przedstawia i powiadamia o przewidywanej ocenie z zachowania uczniów,

b) wychowawca wysłuchuje opinii ucznia, zespołu klasowego oraz członków Rady Pedagogicznej,

c) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę nie jest ostateczna. Przysługuje mu prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni

5) Kryteria oceny z zachowania:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w tym:

a) przygotowanie do zajęć lekcyjnych (odrabianie pracy domowej, wyposażenie plecaka)

b) przestrzeganie stroju uczniowskiego

c) punktualność

d) sumienna praca na lekcji

e) przestrzeganie regulaminów szkolnych (stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, klasy);

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, a w tym:

a) poszanowanie mienia szkolnego, kulturalnie korzystanie z pomieszczeń szkolnych,

b) działania na rzecz społeczności szkolnej,

c) udział w akcjach charytatywnych

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, a w tym:

a) znajomość hymnu, symboli narodowych i szkolnych,

b) udział w akademiach i uroczystościach szkolnych organizowanych z okazji świąt narodowych i szkolnych,

c) godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, uroczystościach miejskich i środowiskowych;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, a w tym:

a) posługiwanie się poprawną polszczyzną,

b) dbanie o kulturę słowa.

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w tym:

a) znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów (stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, klasy)

b) bezpieczne zachowanie się podczas przerw,

c) znajomość i przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania,

d) dbałość o higienę osobistą.

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w tym:

a) ubieranie się stosownie do sytuacji,

b) poprawne zachowanie w szkole i podczas wyjść poza szkołę.

7) okazywanie szacunku innym osobom, a w tym:

a) stosowanie zwrotów grzecznościowych,

b) przejawianie koleżeńskości, tolerancji, prawdomówności, uczciwości, chęci pomocy

c) nawiązywanie pozytywnych i kulturalnych relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami,

d) nieużywanie wulgaryzmów, przezwisk, brzydkich określeń,

e) właściwe komunikowanie się (udzielanie odpowiedzi, reagowanie na polecenia i prośby, sygnalizowanie własnych potrzeb).

14. Wymagania na poszczególne oceny z religii katolickiej:

1) Stopień celujący (6)

Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań rozszerzonych. Włącza się w organizację uroczystości, świąt. Aktywnie uczestniczy w życiu kościoła, parafii, lokalnej społeczności. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Zna na pamięć modlitwy objęte programem.

2) Stopień bardzo dobry (5)

Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Chętnie uczestniczy w życiu parafialnym.

3) Stopień dobry (4)

Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej. Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie na poziomie dobrym. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. Jest zainteresowany przedmiotem. Włącza się w życie parafii. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Stara się być aktywnym podczas lekcji.

4) Stopień dostateczny (3)

Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej. Opanował łatwe i całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dostateczną znajomością modlitw. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Stara się uczestniczyć w życiu parafii.

5) Stopień dopuszczający (2)

Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. Ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw.

6) Stopień niedostateczny (1)

Uczeń nie opanował pojęć religijnych. Nie wykazuje się znajomością modlitw. Nie prowadzi zeszytu. Lekceważy przedmiot. Opuszcza lekcje religii. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

16. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka:

1) na spotkaniach zbiorowych (zebraniach) – co najmniej 2 razy w półroczu

2) w indywidualnych kontaktach z wychowawcą klasy,

3) w konsultacjach z rodzicami

4) poprzez korespondencję i rozmowy telefoniczne.

17. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

18. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych danego ucznia, na podstawie tego orzeczenia.

20. Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość korygowania niepowodzeń szkolnych poprzez:

1) indywidualną pomoc nauczyciela

2) zespół korekcyjno – kompensacyjny

3) zespół dydaktyczno – wyrównawczy

4) zajęcia logopedyczne

5) zajęcia terapeutyczne

21. Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej:

1) Absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą,

2) W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia,

3) Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy,

4) Jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym otoczeniu,

5) Potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami,

6) Podejmuje próby planowania własnych działań,

7) Akceptuje ograniczenia swoich możliwości ze względu na swój wiek i rozwój,

8) Potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych,

9) Nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie,

10) Akceptuje odmienność innych ludzi (religijną, światopoglądową, kulturową, rasową),

11) Próbuje przewidzieć skutki własnych działań, rozróżnia dobro i zło,

12) Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny,

13) Stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne,

14) Chętnie pomaga innym, rozwija własną wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

 

Rozdział VIII Zasady bezpieczeństwa w szkole

 

§31.1 Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas przerwy dyżur pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4. Szkoła współpracuje z policją.

5. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

6. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia oraz Dyrektora Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

8. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

9. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.

1) Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2) Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów;

b) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;

c) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

d) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);

e) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

f) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

g) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów

3) W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”.

4) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

5) Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

6)Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Rozdział IX Wolontariat w szkole

 

§32.1. Szkolne Koło Caritas (zwane dalej Kołem) jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły.

1) Szkoła zapewnia możliwość kształtowania postaw prospołecznych poprzez wolontariat uczniów działających w Szkolnym Kole Caritas

2) Dyrektor szkoły zapewnia warunki do wolontariatu w szkole - SKC.

3) Prowadzenie wolontariatu – SKC w szkole i wokół niej w porozumieniu z dyrektorem szkoły może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu - SKC.

4) SKC włącza się w działalność charytatywno-opiekuńczo -wychowawczą, prowadzoną przez Caritas.

5) Po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją Caritas ma prawo i obowiązek wizytowania Koła oraz kontrolowania jego działalności.

6) Opiekę duchową nad Kołem sprawuje diecezjalny asystent kościelny, mianowany przez Arcybiskupa Poznańskiego, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego i Regulaminem Koła.

7) W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje miejscowy opiekun Koła, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły i zaaprobowany przez Dyrektora Caritas.

8) Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.

9) Zadania Koła:

a) stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, dążenia do wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za Kościół

i Ojczyznę,

b) gorliwe uczestnictwo w katechezie,

c) zgłębianie nauki Chrystusa – przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,

d) uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości miłosiernej,

e) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy, ( zbiórka nakrętek plastykowych - wsparcie rehabilitacji )

f) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas

g) współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez inne organizacje.

10) Koło realizuje swoje zadania poprzez:

a) środki rozwijające życie wiary

b) spotkania,

c) imprezy kulturalne,

d) wystawy,

e) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekuna Koła,

f) włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach,

g) tworzenie i korzystanie z biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas,. Członkowie Koła

11) Koło zrzesza dzieci katolickie szkoły, w której zostało powołane.

12) Każdy członek Koła ma prawo:

a) uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt,

b) korzystać z prawa wyborczego,

c) posiadać legitymację.

13) Członkowie Koła mają obowiązek:

a) żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego,

b) dążyć do urzeczywistnienia miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne – czyn miłosierdzia),

c) dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła,

d) wypełniać cele i zadania Regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój,

e) wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło,

f) uczestniczyć w zebraniach Koła,

14) Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu (święta patronalnego Caritas – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego) lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją Szkoły i Caritas ( zakończenie rekolekcji szkolnych).

15) Członkostwo w Kole ustaje przez:

a) ukończenie lub zmianę szkoły,

b) dobrowolne wystąpienie,

c) decyzję opiekuna podjętą po konsultacji z Dyrektorem Szkoły i asystentem diecezjalnym.

16) Koło może skupiać w swoich szeregach także członków honorowych, którzy nadal pragną kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki.

17) Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

a) z urzędu z głosem decydującym, opiekun oraz diecezjalny asystent SKC,

b) z wyboru z głosem doradczym, przedstawiciele dzieci i młodzieży, z których członkowie Koła wybierają co roku przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

18) Opiekun Koła:

a) koordynuje działalność Koła na terenie szkoły,

b) prowadzi spotkania formacyjne wg ustalonego terminarza,

c) włącza się w realizację programu wychowawczego szkoły,

d) przekazuje sprawozdanie z działalności Koła do Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas w terminie do końca września.

19) Do zadań Zarządu należy:

a) planowanie działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniające konkretne potrzeby i możliwości,

b) czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,

c) inspirowanie członków do podejmowania działań,

d) powoływanie sekcji,

e) ustalanie terminu zebrań Koła,

f) przyjmowanie członków, kandydatów i sympatyków Koła,

g) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

 

Rozdział X Ceremoniał szkolny

 

§33. 1. Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem sztandaru szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.

To także zbiór zasad zachowania się dzieci i młodzieży w trakcie uroczystości. Jednoczy on społeczność szkolną, umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm.

 

2. Szkoła Podstawowa w Sycynie posiada:

1) Patrona Jana Pawła II

2) Hymn

a) na uroczystościach szkolnych śpiewany jest hymn szkoły.

b) na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym

śpiewany jest hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

c) tekst hymnu szkoły:

,, Spoglądasz z nieba ”

1.Spoglądasz na nas z wysokości nieba

I wołasz do nas ,, nie lękajcie się ”

Dziś Twego głosu słuchać nam potrzeba

O Janie Pawle błagamy Cię.

 

Ref. Przed Bożym tronem wstawiaj się za nami

Wypraszaj łaski Twoimi modlitwami

Uproś dla świata pokój i ład

Niech Boży Duch odnowi świat,

Niech zstąpi Duch Twój

I odnowi świat.

2. Ty jesteś dla nas wzorem i przykładem

Jak kochać Boga nauczyłeś nas

I wśród cierpienia kroczyć Bożym śladem

To Twoje hasło rzucone w świat.

 

3) Sztandar szkoły

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw dla jego poszanowania.

 

a) Sztandar jest przechowywany na parterze budynku szkoły w specjalnej zamykanej na klucz gablocie.

b) W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

c) Skład osobowy pocztu sztandarowego;

- chorąży - uczeń klasy trzeciej,

- asysta – dwie uczennice klasy trzeciej,

d) Kandydatury pocztu sztandarowego są przedstawiane przez Samorząd Uczniowski i nauczycieli spośród uczniów klasy trzeciej na rocznej klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

e) Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy od ślubowania związanego z uroczystym przekazaniem sztandaru w dniu zakończenia roku szkolnego klasy trzeciej.

f) Nauczyciel opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jednocześnie opiekunem ceremoniału szkolnego i dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

g) O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadamiani rodzice lub opiekunowie prawni specjalnym listem, zaś nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły.

h) Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

i) Insygnia pocztu sztandarowego to:

- biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki

j) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

- uczeń – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula,

- uczennice – białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice.

k) Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych, takich jak:

- święto Odzyskania Niepodległości,

- rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- święta i uroczystości religijne,

- udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.

l) W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

ł) Sposób udekorowania flagi i sztandaru czarnym kirem;

- Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru,

- Na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.

- W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają

m) Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod katem 45%

do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

n) W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu Sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność ” lub ,,Spocznij”.

o) Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji ,,Baczność” następuje w kościele podczas każdego podniesienia Hostii, hymnu narodowego, podnoszenia flagi na maszt, opuszczania trumny do grobu, ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

p) Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

2. Przebieg uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru

1) Wstęp:

- Proszę wszystkich o powstanie.

- Baczność.

- Poczet sztandarowy – sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie wprowadzić.

- Do hymnu.

 

- Raport: Pani Dyrektor, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego melduje uczniów klas I, II, III oraz ,,0” i przedszkolaków do uroczystego apelu z okazji ( nazwa święta lub uroczystości).

- Spocznij.

- Proszę usiąść.

2) Wyprowadzenie sztandaru

- Proszę wszystkich o powstanie

- Baczność.

- Poczet sztandarowy – sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie wyprowadzić.

- Spocznij.

- Proszę usiąść.

3. Pasowanie na ucznia

1) Pasowanie na uczniów klasy I odbywa się w postawie zasadniczej.

Przedstawiciele klasy pierwszej podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza rotę przysięgi:

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

2) Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty stojącego w postawie zasadniczej, kładzie duży ołówek i mówi:

Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie.

4. Ślubowanie absolwentów

1) Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają Ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzi delegacja uczniów klasy trzeciej. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem lub wychowawcą słowa przysięgi:

 

My, absolwenci Szkoły Podstawowej im, Jana Pawła II w Sycynie, Tobie Szkoło ślubujemy: wiernie strzec Twojego honoru, dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie, zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu, zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.

5. Ceremoniał przekazywania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.

1) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie

wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od Was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

 

ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe

 

§ 34. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) rady rodziców;

4) rady szkoły;

5) organu prowadzącego szkołę;

oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

7) Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.