WSO

I. Postanowienia ogólne

1. W klasach I–III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie stosuje się ocenianie opisowe. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm).Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.oraz realizowanego programu nauczania. Ocenianie na tym etapie edukacji polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.

II. Cele oceny opisowej

 1. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:

·        Uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje do dalszej pracy.

·        Nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami.

·        Rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.
 

III. Funkcje oceny opisowej:

·         Diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia uczniów.

    Informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał opanować.
    Korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować.
    Motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.
 

IV. Informacje zawarte w ocenie opisowej:

1.      Osiągnięte efekty pracy w zakresie:

·        rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne,

·        rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne,

·        rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.

2.      Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne.

3.      Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

4.      Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.

V. Dokumentowanie oceny opisowej.

W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel stosuje;

1. Ocenianie bieżące

2. Indywidualna ocena szkolnych osiągnięć ucznia (kartkówki, sprawdziany, prace pisemne)

3. Teczki prac uczniowskich (prace plastyczne, karty pracy, dyplomy, listy pochwalne, recenzje itp.)

4. Samoocena ucznia (ustna).

5. Diagnoza wstępna i końcoworoczna w klasie I

6. Test kompetencji w klasie III

Ocenianie bieżące. Uczeń otrzymuje informację tego co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry, oraz wskazówki, co poprawić, a co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach:

- co dziecko wykonało,

- co potrafi,

- ile potrafi,

- czego nie umie.

Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu.

Indywidualna ocena szkolnych osiągnięć uczniasłużą do rejestrowania postępów w nauce w odniesieniu do umiejętności i wiadomości.

 Nauczyciel wypełnia dwukrotnie: w styczniu, po zakończeniu I półrocza i w czerwcu po zakończeniu rocznej nauki ucznia.

Samooceny uczniasłużą dokonaniu oceny własnej pracy.

Półroczna ocena opisowastanowi rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i jest ona przekazywana rodzicom. Ocenianie okresowe (półroczne) ma charakter bardziej ogólny i informacje o nabywaniu poszczególnych umiejętności o specjalnych uzdolnieniach i specjalnych trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć. Powinno mieć charakter diagnostyczno – informujący.

Roczna ocena opisowajest konstruowana na podstawie karty szkolnych osiągnięć uczniów. Ukazuje efekty pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, natomiast uczeń otrzymuje sporządzone na jej podstawie świadectwo opisowe. Ocenianie końcowe jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień.

Diagnoza wstępna i końcowastanowi rejestr opanowanych umiejętności ucznia po rocznym przygotowaniu przedszkolnym i po ukończeniu klasy I

Test kompetencjistanowi rejestr opanowanych umiejętności ucznia po klasie III

VI. Skala ocen

1.      ocena opisowa (opis osiągnięć)

2.      Oceny obrazkowe i cyfrowe – znaczki

Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego:

W klasach I– III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli obrazkowych:

·        Symbol wspaniale – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

·        Symbol bardzo dobrze – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

·        Symbol ładnie – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

·        Symbol postaraj się – otrzymuje uczeń, któryopanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

·        Symbol pomyśl– otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

·        Symbol pracuj więcej– otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

VII. Kryteria oceny z zachowania:

1.      Śródroczna i roczna ocena z zachowania jest oceną opisową

2.      Ocenę opisową z zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę:

 

● samoocenę ucznia,

● opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy,

● opinię innych nauczycieli

● obserwację nauczyciela.

 

3.      Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny z zachowania:

- wychowawca na tydzień przed terminem przedstawia i powiadamia o przewidywanej ocenie z zachowania uczniów,

- wychowawca wysłuchuje opinii ucznia, zespołu klasowego oraz członków Rady Pedagogicznej,

- ocena zachowania ustalona przez wychowawcę nie jest ostateczna. Przysługuje mu prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni

- uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły jeżeli uznają że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 

4.      Oceniając zachowanie ucznia należy brać pod uwagę:

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne,

- systematyczne i staranne odrabianie zadań domowych,

- przynoszenie potrzebnych przyborów i stroju na gimnastykę i pływalnie,

- aktywność, pilność i obowiązkowość w czasie zajęć,

- wywiązywanie się z podjętych obowiązków,

- usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień w określonym terminie

  - wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

- godne reprezentowanie szkoły w konkursach i imprezach okolicznościowych,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

- kulturalne zachowanie w czasie zajęć i przerw,

- kulturalne zwracanie się do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników,

- umiejętność współpracy w grupie,

- przestrzeganie zasad i norm panujących w grupie,

- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,

- dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,

- akceptowanie odmienności innych ludzi (odmienność religijna, kulturowa i rasowa),

- poszanowanie symboli narodowych,

- dbanie o honor i tradycje szkoły.
 

VIII. Zasady oceniania z religii

Zapis rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. § 9 ust. 2 dotyczący oceny z religii/etyki, nakazujący swoistą anonimowość oceny z religii/etyki oraz umożliwiający w sposób jawny przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania religii (różnych wyznań) i etyki – MEN przyjęło zasadę, nie wprowadza się oceny opisowej z religii/etyki w klasach  I- III szkoły podstawowej, nie włącza się jej również do treści oceny opisowej nauczania zintegrowanego. Ocena ta jest wystawiana według skali ocen przyjętej dla pozostałych etapów nauczania. Ocena klasyfikacyjna z religii/etyki końcowo roczna na wszystkich poziomach nauczania jest wystawiana według skali ocen określonej w § 10 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. W przypadku świadectw i arkuszy ocen dla klas I – III  skala ocen, według której wystawiana jest ocena z religii, podana jest w treści tych dokumentów.

Wymagania na poszczególne oceny z religii katolickiej

Stopień celujący (6)

Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań rozszerzonych. Włącza się w organizację uroczystości, świąt. Aktywnie uczestniczy w życiu kościoła, parafii, lokalnej społeczności. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Zna na pamięć modlitwy objęte programem.

Stopień bardzo dobry (5)

Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii. Jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem. Chętnie uczestniczy w życiu parafialnym.

Stopień dobry (4)

Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej. Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie na poziomie dobrym. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. Jest zainteresowany przedmiotem. Włącza się w życie parafii. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Stara się być aktywnym podczas lekcji.

Stopień dostateczny (3)

Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej. Opanował łatwe i całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dostateczną znajomością modlitw. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Stara się uczestniczyć w życiu parafii.

Stopień dopuszczający (2)

Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. Ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw.

Stopień niedostateczny (1)

Uczeń nie opanował pojęć religijnych. Nie wykazuje się znajomością modlitw. Nie prowadzi zeszytu. Lekceważy przedmiot. Opuszcza lekcje religii. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.
 

IX. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka.

1. Informowanie rodziców o uczniu odbywać się będzie na:

a. spotkaniach zbiorowych (zebraniach) – co najmniej 2 razy w półroczu

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)o :  

● wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej na odpowiednich poziomach edukacyjnych

●sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami.

● nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,

● w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych danego ucznia, na podstawie tego orzeczenia.

b. indywidualnych spotkaniach z wychowawcą klasy,

c. konsultacjach z rodzicami ( 1 raz w miesiącu),

d. poprzez korespondencję  i rozmowy telefoniczne.

2. Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość korygowania niepowodzeń szkolnych poprzez:

a. indywidualną pomoc nauczyciela

b. zespół korekcyjno – kompensacyjny

c. zespół dydaktyczno – wyrównawczy

d. zajęcia logopedyczne

e. zajęcia terapeutyczne

XII. Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej:

·        Absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą,

·        W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia,

·        Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy,

·        Jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym otoczeniu,

·        Potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami,

·        Podejmuje próby planowania własnych działań,

·        Akceptuje ograniczenia swoich możliwości ze względu na swój wiek i rozwój,

·        Potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych,

·        Nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie,

·        Akceptuje odmienność innych ludzi (religijną, światopoglądową, kulturową, rasową),

·        Próbuje przewidzieć skutki własnych działań, rozróżnia dobro i zło,

·        Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny,

·        Stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne,

·        Chętnie pomaga innym, rozwija własną wrażliwość na potrzeby innych ludzi.