Klasa I

Krąg tematyczny: Młodzi odkrywcy.
 
Poniedziałek, 18.05.2020r.
Temat dnia: Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Ćwiczenia rozwijające pamięć, umiejętność słuchania i koncentrację uwagi. Zapoznanie dzieci z wyrazami, które tak samo brzmią, a mają różne znaczenia. Liczba pojedyncza i mnoga. Ćwiczenia orientacji przestrzennej.
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem zdań, wyszukiwanie błędów w zdaniach. Praca w podręczniku strona 26.
 • Zapoznanie dzieci z wyrazami, które tak samo brzmią, a mają różne znaczenia – praca w zeszycie ćwiczeń strona 70.
 • Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej – utrwalenie, praca w zeszycie ćwiczeń strona 69.
 • W matematyce powiększanie i pomniejszanie figur – strona 49.
 
Wtorek, 19.05.2020r.
Temat dnia: Wynalazek pająka. Słuchanie wiersza W. Fabera PAJĄK I JEGO WYNALAZEK. Utrwalanie znajomości zawodów. Podanie informacji na temat pająków. Określanie cech pająka. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią – dodawanie i odejmowanie do 10.
 • Uważne słuchanie wiersza pt. ,,Pająk i jego wynalazek” czytanego przez rodzica, podręcznik strona 28.
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, gromadzenie wiedzy na temat pająków, podręcznik strona 28.
 • Utrwalenie nazw zawodów, ustalanie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 • Wskazywanie na cechy pająka – praca w zeszycie ćwiczeń strona 71.
 • Samodzielne układanie i rozwiązywanie zadań z treścią, MATEMATYKA strona 50.
 
Środa, 20.05.2020r.
Temat dnia: Pracowity jak mrówka. Rozwiązywanie zagadek. Ciekawostki na temat życia mrówek. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania czytanego tekstu oraz ocena postaw bohaterów na podstawie bajki KONIK POLNY I MRÓWKA. Ćwiczenia ortograficzne – pisownia ó w końcówkach –ówka. Dodawanie i odejmowanie w zakresie pierwszej i drugiej dziesiątki.
 • Rozwiązywanie zagadek, ćwiczenia w zapisywaniu haseł, praca w zeszycie ćwiczeń strona 73.
 • Uważne słuchanie bajki KONIK POLNY I MRÓWKA, podręcznik strona 31, próba oceny postaw bohaterów.
 • Wykorzystywanie w praktyce zasad pisowni ó w końcówkach, zadanie 4 strona 73 zeszyt ćwiczeń.
 • Porządkowanie wiedzy na temat mrowiska i panujących tam zasad współżycia, zeszyt ćwiczeń strona 72.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – praca w MATEMATYKA strona 51.
 • Trening w pamięciowym liczeniu w zakresie 20.
 
Czwartek, 21.05.2020r.
Temat dnia: Pomocnicy ogrodnika. Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt, które można spotkać w ogrodzie. Rozwiązywanie zagadek. Doskonalenie umiejętności układania i zapisywania zdań. Obliczenia pieniężne.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt żyjącymi w ogrodzie – praca w podręczniku strona 33.
 • Układanie i zapisywanie zdań o zwierzętach, które szkodzą roślinom – zadanie 1 strona 34.
 • Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 20. Obliczenia pieniężne – MATEMATYKA strona 52.
 • DLA CHĘTNYCH: praca plastyczna – techniczna, wykonanie biedronki na liściu.
 
Piątek, 22.05.2020r.
Temat dnia: Utrwalanie poznanych części mowy. Ćwiczenia w czytaniu zdań ze zrozumieniem. Plastyczne przedstawianie zdań. Trening matematyczny.
 • Samodzielne czytanie zdań ze zrozumieniem, wskazywanie czynności. Czasownik, karta pracy nr 4.
 • Rysowanie ilustracji przedstawiających sytuacje ukryte w zdaniach.
 • Liczenie w zakresie 20 – trening matematyczny, dodawanie i odejmowanie.

Krąg tematyczny: Wiosenne barwy.
 
Poniedziałek:11.05.2020r.
Temat dnia: Na łące. Zwierzęta zamieszkujące łąki. Rozpoznawanie liter D, G, Y , P, B – kolorowanie ukrytego rysunku. Sposoby maskowania się zwierząt przed napastnikami. Wprowadzenie pojęcia PRZYMIOTNIK. Obliczenia w zakresie 10 – dodawanie trzech składników.
 • Oglądanie ilustracji w podręczniku strona 14 i 15, GRA W KOLORY, CZ. 4
 • Wyszukiwanie na rysunku zwierząt przedstawionych w ramkach ( ślimak, żaba rzekotka, pająk kwietnik, ważka, bocian, pasikonik, motyl, czajka ).
 • Cechy pomagające zwierzętom ukryć się przed napastnikiem.
 • Wprowadzenie pojęcia PRZYMIOTNIK i pytanie JAKI, JAKA, JAKIE?, praca w zeszycie ćwiczeń strona 63.
 • Utrwalenie liter: d, g, y, p, b – kolorowanka – KWIATY ROSNĄCE NA ŁĄCE, zeszyt ćwiczeń strona 62.
 • Matematyka strona 45 – dodawanie trzech składników.
 
Wtorek, 12.05.2020r.
Temat dnia: Na łące. Utrwalenie wiedzy o zwierzętach mieszkających na łące oraz roślinach łąkowych. Przymiotniki jako określenia rzeczownika. Dodawanie trzech składników.
 • Recytacja wiersza pt. ,,Król i jego elektryczni słudzy”( aplikacja WhatsApp ).
 • Układanie zdań o zwierzętach łąki i ich cechach, PODRĘCZNIK strona 16, zadanie 1. Pisanie zdań w zeszycie.
 • Utrwalenie przymiotnika zadanie 4 strona 16 PODRĘCZNIK.
 • Pisanie w zeszycie działań matematycznych pasujących do rysunków, zadanie 1 strona 17 PODRĘCZNIK.
 
Środa, 13.05.2020r.
Temat dnia: Suknia Pani Wiosny. Czytanie wiersza D. Graj pt. ,,Pani z balonikiem”. Zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Dopisywanie czasowników do zdań podanych w krzyżówce, utrwalenie czasownika. Odejmowanie do 20.
 • Ćwiczenia w głośnym  czytaniu wiersza pt. ,,Pani z balonikiem”, podręcznik strona 18.
 • Utrwalenie czasownika – praca w zeszycie ćwiczeń strona 64, zdanie 2.
 • Utrwalenie alfabetu – zapisywanie w zeszycie wyrazów w kolejności alfabetycznej, zadanie 3 strona 64, zeszyt ćwiczeń.
 • Matematyka – strona 46 zadanie 2.
 
Czwartek,14.05.2020r.
Temat dnia: Wielobarwne motyle. Bogactwo świata motyli. Utrwalenie rzeczownika, tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej do podanych rzeczowników.,, Motyl ” – wykonanie pracy plastycznej techniką odbicia lustrzanego. Działania z zerem.
 • Czytanie wybranego artykułu z gazety ,, Motyl”, podręcznik strona 20 i 21.
 • Wypisywanie cech motyli – praca w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 strona 65.
 • Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika zeszyt ćwiczeń strona 66.
 • Matematyka – strona 47, obliczenia z zerem.
 • Praca plastyczna wykonana techniką odbicia lustrzanego - ,,Motyl” zeszyt ćwiczeń strona 66.
 
Piątek, 15.05.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie. TEST 15. ,,Wiosna w pełni”, podsumowanie wiadomości i umiejętności.
 • Z pomocą rodzica ( przeczytanie i objaśnienie poleceń ) pierwszaki wykonują kolejne zadania w ramach aktywności polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, TEST 15, MOJE SPRAWDZIANY, GRA W KOLORY.

Krąg tematyczny: Świat za sto lat.
 
Poniedziałek, 4.05.2020r.
Temat dnia: Teatrzyk ekologiczny. Zapoznanie z wierszem Sznurek Jurka. Głośne czytanie wiersza z podziałem na role. Rzeczowniki jako nazwy rzeczy. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
 • Doskonalenie techniki płynnego czytania z podziałem na role, tekst SZNUREK JURKA, podręcznik strona 84.
 • Wdrażanie do rozumienia pojęcia RZECZOWNIK, jako nazwy rzeczy, pytanie CO TO? Praca w zeszycie ćwiczeń strona 55.
 • Ćwiczenia w kaligraficznym zapisie zdań.
 • Liczenie w zakresie 20, ćwiczymy rachunek pamięciowy.
 
Wtorek, 5.05.2020r.
Temat dnia: Niezastąpione wynalazki. Wiersz D. Graj pt. ,,Król i jego elektryczni słudzy”. Bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Układanie zdań. Wielka litera na początku, kropka na końcu zdania.
 • Uważne słuchanie czytanego wiersza, podręcznik strona 3 GRA W KOLORY CZ.4.
 • Omówienie ilustracji w podręczniku.
 • Nauka na pamięć wiersza (wtorek, 12.05.)
 • Układanie z liter wyrazów, poszerzanie zasobu słownictwa dziecka, zadanie 2 strona 4 w podręczniku.
 • Układanie i kaligraficzny zapis w zeszycie zdań z urządzeniami elektrycznymi.
 • Sprzątanie pokoju z wykorzystaniem odkurzacza. Bezpieczne posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi (odkurzacz).
 
Środa, 6.05.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie. Test sprawdzający wiadomości i umiejętności SZANUJEMY NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ (test nr 14), Moje sprawdziany GRA W KOLORY.
 • Omówienie i odczytanie poleceń przez rodzica, następnie samodzielne wykonanie przez dziecko zadań zawartych w teście 14.
 • Trening wiersza pt. ,,Król i jego elektryczni słudzy” na pamięć.
 
Czwartek,7.05.2020r.
Temat dnia: Mój przyjaciel robot. Wiersz H. Zielińskiej pt. ,,Robot i ja”. Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o. Rozpoznawanie figur geometrycznych. Zabawa z kwadratem.
 • Uważne słuchanie tekstu pt. ,,Robot i ja” czytanego przez rodzica, podręcznik strona 6.
 • Swobodna rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
 • Stosowanie w pisowni zasady wymiany ó na o, praca w zeszycie ćwiczeń strona 57, zadanie 1 i 2.
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych – praca w MATEMATYKA strona 40.
 • Zadanie dodatkowe dla dzieci chętnych – Podręcznik Gra w kolory strona 7, zadanie 1.
 
Piątek, 8.05.2020r.
Temat dnia: Wehikuł czasu. Rozmowy na temat upływu czasu. Czytanie komiksu. Ocena postępowania głównej bohaterki.  Odczytywanie godzin na zegarze.
 • Wspólne z rodzicem czytanie tekstu ze zrozumieniem, komiks w podręczniku strona 10 i 11.
 • Ocena postępowania bohaterki komiksu, wskazywanie powodów zmiany zachowania Zosi.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń, strona 61, zadanie 1, 2, 3.
 • Odczytywanie godzin na zegarze – Matematyka strona 43.
 • Trening wiersza na pamięć ,,Król i jego elektryczni słudzy”. PRZYPOMNIENIE.

Krąg tematyczny: Zagrożona planeta.
 
Poniedziałek, 27.04.2020r.
Temat dnia: W szkolnej gromadzie.
 • Pisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności – TEST 11, Moje sprawdziany.
Wtorek, 28.04.2020r.
Temat dnia: Przyroda u lekarza. Ćwiczenia w czytaniu tekstu pt. „Przyroda u lekarza”. Rozróżnianie zachowań proekologicznych. Wprowadzenie liczb 19 i 20. Przeliczanie w zakresie 20.
 • Doskonalimy technikę czytania ze zrozumieniem, czytanie tekstu pt. „Przyroda u lekarza”, podręcznik strona 76 i 77.
 • Rozmowa na temat czynników źle wpływających na przyrodę, praca w zeszycie ćwiczeń strona 50 i 51.
 • Pisanie liczb 19 i 20.  Prawidłowe przeliczanie w zakresie 20, Matematyka strona 35.
 
Środa, 29.04.2020r.             
Temat dnia: Nie zatruwajmy Ziemi. Zapoznanie z wierszem J. Papuzińskiej pt. „ Chora rzeka”. Znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Wprowadzenie pojęcia rzeczownik. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
 • Czytanie wiersza pt. „Chora rzeka”, podręcznik strona 80, prezentacja za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.
 • Rozumienie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
 • Wprowadzenie pojęcia rzeczownik, jako nazwy ludzi, roślin, zwierząt i  rzeczy. Praca w zeszycie ćwiczeń strona 53.
 • Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego, Matematyka strona 37 zadania 1 i 2.
Czwartek, 30.04.2020r.
Temat dnia: Teatrzyk ekologiczny. Zapoznanie z wierszem pt. „Sznurek Jurka”. Głośne czytanie z podziałem na role. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i kaligraficzny zapis. Porównywanie liczb dwucyfrowych.
 • Trening głośnego czytania tekstu z podziałem na role, podręcznik strona 84, prezentacja wskazanego fragmentu przez aplikację WhatsApp.
 • Układanie i pisanie zdań z rozsypanki wyrazowej, zadania wykrzyknikowe, zeszyt ćwiczeń strona 55.
 • Porównywanie liczb dwucyfrowych, Matematyka strona 38, pojęcia: dziesiątki i jedności.

Krąg tematyczny: WIOSNA.
 
Poniedziałek, 20.04.2020r.
Temat dnia: No, to w drogę!
 • Test sprawdzający wiadomości i umiejętności polonistyczno -  matematyczno – przyrodnicze. Moje sprawdziany Gra w kolory, test nr 10.
 
Wtorek, 21.04.2020r.
Temat dnia: Wiosenne porządki. Czytanie wiersza J. Huszcza pt. Wiosenne wiadomości z miejskiego podwórka. Tworzenie słowniczka nazw czynności. Wprowadzenie pojęć: banknot, moneta. Obliczenia pieniężne.
 • Ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza – podręcznik Gra w kolory strona 40.
 • Nazwy czynności – praca w zeszycie ćwiczeń strona 27, zad. 1.
 • Wprowadzenie pojęć: banknot, moneta – Matematyka strona 16, zad. 1, 2, 3.
 • Obliczenia pieniężne, zabawa z wykorzystaniem liczmanów pieniędzy – Wyprawka, karta 23 (pieniądze ).
 
Środa, 22.04.2020r.
Temat dnia: Z ostatniej chwili. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Czytanie wiersza I. Suchorzewskiej pt. Bociany z podziałem na role. Zapisywanie zdań opisujących bociana. Praca plastyczna – bocian.
 • Doskonalenie techniki czytania, czytanie wiersza z podziałem na role – podręcznik Gra w kolory, strona 43.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń – opis bociana, strona 28, zad. 1, 2, 3.
 • Praca plastyczna, dowolna technika ( kolorowanka, wydzieranka, kredka, farba, plastelina ) – bocian.
 
Czwartek, 23.04.2020r.
Temat dnia: Tropiciele wiosny. Konkurs pięknego czytania wiersza pt. Bociany. Gra Tropiciele wiosny. Pisownia wyrazów z,, ó” wymiennym.
 
 • Prezentacja wiersza pt. ,, Bociany” z podziałem na role, aplikacja WhatsApp.
 • Pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym – praca w zeszycie ćwiczeń strona 29, zadania 4, 5, 6.
 • Gra w ,, Tropiciele wiosny” strona 44 – podręcznik Gra w kolory.
 • Trening – pamięciowe opanowanie alfabetu ( przypomnienie ).
 Piątek, 24.04.2020r.  
Temat dnia: Poszukiwacze skarbów. Czytanie historyjki komiksowej. Wypowiedzi dzieci na temat przedmiotów dla nich cennych. Układanie i zapisanie odpowiedzi na pytanie. Klasyfikowanie i przeliczanie przedmiotów w zakresie 10.
 
 • Prezentacja za pomocą aplikacji WhatsApp pamięciowego opanowania alfabetu.
 • Ćwiczenia doskonalące technikę czytania – praca z tekstem w podręczniku Gra w kolory strona 49.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń strona 32, zadania 1 i 2.
 • Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 10 – klasyfikowanie i przeliczanie rzeczy, które znalazła Hania. Matematyka strona 20.

Krąg tematyczny: Utrwalamy wiadomości i umiejętności.
 
Środa, 15.04.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie.
 • Piszemy test nr 9, Moje sprawdziany GRA W KOLORY.
 
Czwartek, 16.04.2020r.
Temat dnia: Niebieski samochodzik. Ocena postępowania bohatera opowiadania M. Jaworczakowej pt. „Coś ślicznego”. Wprowadzenie pojęcia ALFABET, jego zastosowanie. Utrwalenie pojęć: nad, przed, obok, między, itp.
 • Ćwiczenia w czytaniu tekstu pt. „Coś ślicznego”, uczeń przygotowuje na ocenę wskazany fragment tekstu, strona 26, podręcznik Gra w kolory.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń strona 18 i 19.
 • Utrwalanie samogłosek.
 • Nauka na pamięć alfabetu, na 24.04.(piątek).
 • Matematyka, pojęcia: nad, pod, na, przy, z lewej strony, z prawej strony, itp. – zadania 1 i 2 strona 10 oraz 1 i 2 strona 11.
 
Piątek,17.04.2020r.
Temat dnia: Rodzina wyrazów. Utrwalenie pojęć: najwyższy, najniższy, najdłuższy, najkrótszy.
 • Pojęcie: rodzina wyrazów – praca w podręczniku strona31, zadanie 1.
 • Ćwiczenia w pisaniu wyrazów w zeszycie. Utrwalanie pamięciowe alfabetu – zadanie 3 strona 28, PODRĘCZNIK.
 • Matematyka strona 12, zadanie 1, 2, 3 – utrwalamy pojęcia: najkrótsza, najdłuższa, największa, najmniejsza, najwyższa, najniższa.

Krąg tematyczny: Problemy małe i duże.
Czwartek, 2.04.2020r.
Temat dnia: Kłopoty z pamięcią. Wypowiadanie się na temat tekstu przeczytanego przez rodzica, ocena postępowania bohaterów. Ćwiczenia w czytaniu fragmentu tekstu. Wprowadzenie dwuznaku dż na podstawie wyrazu dżem. Liczby 11 i 12.
 
 • Wypowiedzi na temat tekstu Kłopoty z pamięcią, ocena postępowania bohaterów, praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 16.
 • Ćwiczenia w czytaniu tekstu.
 • Wprowadzenie dwuznaku na podstawie wyrazu dżem, praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory str. 12, zad. 1.
 • Ćwiczenia w pisaniu - zeszyt do j. polskiego, zad.1 str. 17 (podręcznik).
 • Liczby 11 i 12 – Matematyka str. 21.
 
Piątek, 3.04.2020r.
Temat dnia: „ Gdzie są moje okulary ?” Problemy Hilarego na podstawie wiersza J. Tuwima pt. „ Okulary”. Rozwijanie zdań. Ćwiczenia w czytaniu wiersza. Liczby 13 i 14. Kalendarz pogody.
 
 • Dziecko wypowiada się całymi zdaniami na temat ilustracji w podręczniku Gra w kolory str. 22 i 23, odgadywanie na obrazku wskazanych przez rodzica szczegółów.
 • Doskonalenie techniki czytania „Okulary” str. 22 i 23.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń str. 16 zad. 1, 2, 3 – poznajemy umiejętność rozwijania zdań.
 • Rozwiń i zapisz w zeszycie ( wzorując się na zad. 2) zdanie: Kotek śpi. (mały, na kanapie).
 • Liczby 13 i 14 – Matematyka str. 25 i 26.
Krąg tematyczny: Wielkanocne zwyczaje.
Poniedziałek, 6.04.2020r.
Temat dnia: Pisanki, kraszanki. Czytanie wiersza H. Szayerowej „Pisanki”. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Uzupełnianie zdań. Liczby 15 i 16. Wykonanie ozdobnej pisanki.
 
 • Czytanie wiersza pt. „Pisanki” – praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 68 i 69. Wypowiedzi na temat ilustracji i treści wiersza.
 • Doskonalimy technikę czytania – wiersz pt. „ Pisanki”.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej – podręcznik zad.1 str.69.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory zad.1, 2, 3 str. 47.
 • Liczby 15 i 16 – Matematyka str. 28.
 • Wykonanie ozdobnej pisanki (dla chętnych).
 
Wtorek, 7.04.2020r.
Temat dnia: Na wielkanocnym stole. Czytanie tekstu Danuty Graj, (historyjka z obrazkami).Układanie wyrazów z sylab. Liczby 17 i 18.
 • Doskonalenie umiejętności czytania – tekst z obrazkami, podręcznik Gra w kolory str. 71.
 • Układanie wyrazów z sylab i ich kaligraficzny zapis – praca w zeszycie ćwiczeń str. 48 1 i 2.
 • Liczby 17 i 18 – Matematyka str. 30. Dla chętnych zad. 4, 5,6 str. 31 ( na wspaniale).
 
Środa, 8.04.2020r.
Temat dnia: Mokry poniedziałek. Zapoznanie z treścią opowiadania pt. „Śmigusowe czarowanie”. Przybliżenie dziecku tradycji śmigusa – dyngusa. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z cząstką –ów. Liczby parzyste.
 
 • Wysłuchanie treści opowiadania pt. „ Śmigusowe czarowanie” Grzegorza Kasdepke, podręcznik str. 73.
 • Swobodne wypowiedzi na temat lanego poniedziałku.
 • Ćwiczenia w kaligraficznym zapisie wyrazów z cząstką –ów, praca w zeszycie ćwiczeń str. 49 zad. 1 i 2.
 • Utrwalamy liczby parzyste – Matematyka str. 34 zad. 1 i 2.

Tygodniowy plan pracy dydaktycznej dla uczniów klasy 1.
Krąg tematyczny: Moja ojczyzna.
 
Czwartek, 26.03.2020r.
Temat dnia: W Literkowie. Wprowadzenie zmiękczenia dź, dzi na podstawie wyrazów dźwig, dziecko. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Układanie 4 zdań z podanymi wyrazami. Pisanie zdań, wielka litera na początku, kropka na końcu zdania. Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 10 – porównywanie.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory cz.2 – str. 3, 4, 5.
 • Zeszyt do kaligrafii Gra w kolory – str. 55.
 • Układanie i pisanie zdań w zeszycie do edukacji polonistycznej.
 • Doskonalenie porównywania – Matematyka Gra w kolory – zadanie 1, 2, 3 str.5.
 
Piątek, 27.03.2020r.
Temat dnia: Wiślanym szlakiem. Rozmowa z dzieckiem na temat rzeki Wisły, połączona ze śledzeniem wiślanego szlaku na mapie. Krótka charakterystyka miast nadwiślańskich. Pisownia miast wielką literą. Liczby parzyste i liczby nieparzyste – utrwalenie.
 • Praca z podręcznikiem Gra w kolory cz. 3 – str.6 i 7.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory – str. 6 i 7.
 • Praca plastyczna – ilustracja miasta: Kraków, Gdańsk – cechy charakterystyczne ( smok wawelski, Morze Bałtyckie ).
 • Ćwiczenia utrwalające liczby parzyste i nieparzyste – Matematyka str. 4.
Poniedziałek,
Poniedziałek, 30.03.2020r.
Temat dnia: Nasze symbole narodowe. Czytanie wierszy o Polsce. Zapoznanie z symbolami narodowymi. Uzupełnianie zdań danymi wyrazami. Nauka na pamięć wiersza pt. Kto ty jesteś? Dopełnianie do 10.
 
 • Ćwiczenia w czytaniu wiersza praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 9.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory str. 8 i 9.
 • Praca plastyczna – kolorowanie symboli narodowych (kredka).
 • Karta pracy przygotowana przez N. – dopełnianie do 10.
 
Wtorek, 31.03.2020r.
Temat dnia: Hymn Polski. Przypomnienie hymnu Polski. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapis w zeszycie. Wykonywanie obliczeń w zakresie 10, uzupełnianie działań zgodnie z rysunkiem.
 • Recytacja lub śpiew hymnu Polski, praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 12.
 • Układanie zdań z rozsypani wyrazowej podręcznik Gra w kolory str. 13.
 • Doskonalenie techniki pisania zdań -  zeszyt .
 • Uzupełnianie działań zgodnie z rysunkiem matematycznym – Matematyka str. 6.
 • Trening recytacji wiersza pt. Kto ty jesteś ?.
 
 
Środa, 1.04.2020r.
Temat dnia: Polska w Europie. Zaznaczanie Polski i państw sąsiednich na mapie Europy. Ćwiczenia w czytaniu zdań o Polsce. Zabawa Prawda czy fałsz. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Analiza mapy Europy, nazwy państw leżących w Europie, praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 14.
 • Ćwiczenia w czytaniu zdań o Polsce – praca z zeszytem ćwiczeń Gra w kolory str. 11.
 • Kolorowanie mapy Europy według instrukcji – liczenie do 10 ( rachunek pamięciowy) – Matematyka, zad. 1 str.7.
 • Dodawanie do 10 – Matematyka zad. 2 str. 7.
 • Trening recytacji wiersza na piątek 3.04.2020r.