Klasa I

Krąg tematyczny: DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.
 
Poniedziałek, 8.06.2020r.
Temat dnia: W torbie kangura. Czytanie z podziałem na role wiersza B. Lewandowskiej CO MASZ W KIESZENI?. Zagadki o australijskich zwierzętach na podstawie wysłuchanych informacji oraz ilustracji z podręcznika. Ciche czytanie ze zrozumieniem listu od kolegi z Australii. Utrwalenie pojęć: nad, pod, obok, pomiędzy, itp. Dyktando graficzne.
 • Czytanie z podziałem na role wiersza CO MASZ W KIESZENI? – praca w podręczniku strona 64, swobodne wypowiedzi dzieci na jego temat.
 • Bogacenie wiedzy dziecka o zwierzętach Australii, wyróżnianie na ilustracji i podawanie cech charakterystycznych – praca z podręcznikiem strona 65 i 66.
 • Czytanie ze zrozumieniem listu od kolegi z Australii, praca w zeszycie ćwiczeń strona 93 i 94.
 • Utrwalanie pojęć: nad, pod, obok, pomiędzy, itp. Praktyczne posługiwanie się pojęciami podczas pracy w MATEMATYKA strona 65.
 • Dyktando graficzne – orientacja na kartce papieru, rozróżnianie prawej i lewej strony – MATEMATYKA strona 65.
 
Wtorek, 9.06.2020r.
Temat dnia: Afrykański kolega. Zbieranie informacji o Afryce na podstawie tekstów z podręcznika. Układanie pytań do rówieśników z Afryki. Słuchanie piosenki DZIKI TANIEC. Utrwalenie pojęcia kilogram. Rozwiązywanie zagadek o afrykańskich zwierzętach. Wykonanie sylwetek zwierząt z papieru.
 • Zbieranie informacji o Afryce na podstawie tekstu w podręczniku strona 68 i 69, książek popularno-naukowych oraz Internetu.
 • Rozwiązywanie krzyżówki, praca w zeszycie ćwiczeń strona 95.
 • Rozwiązywanie zagadek o afrykańskich zwierzętach, wykonanie sylwetek zwierząt z papieru.
 • Układanie pytań do rówieśników z Afryki.
 • Ćwiczenia utrwalające spółgłoski miękkie – praca w podręczniku strona 70 zadanie 1.
 • Doskonalenie techniki układania zdań z rozsypanki wyrazowej, ćwiczenia w przepisywaniu zdań – zadanie 1 strona 70.
 • Utrwalenie pojęcia kilogram, MATEMATYKA strona 66.
 • ZADANIE DLA CHĘTNYCH – porządkowanie liczb w zakresie 100, kolorowanka ,,Lew”.
 
Środa, 10.06.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie. Moje sprawdziany, test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów.
 • Samodzielne wykonanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności dzieci – MOJE SPRAWDZIANY – GRA W KOLORY.
 • Zadanie dla chętnych: doskonalenie techniki liczenia w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, kolorowanka ,,Wielbłąd”. 


Krąg tematyczny: DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.
 
Poniedziałek, 1.06.2020r.
Temat dnia: Pozdrowienia z Polski. Głośne, wyraziste czytanie fragmentu wiersza M. Terlikowskiej pt. ,, Czego wam życzyć? ”. Wypowiedzi na temat indywidualnych marzeń każdego dziecka oraz dzieci na całym świecie. Test nr 16, MOJE SPRAWDZIANY. Zabawy matematyczne: obliczenia pieniężne.
 • Głośne i wyraziste czytanie wiersza CZEGO WAM ŻYCZYĆ?, praca z podręcznikiem strona 72.
 • Wypowiadanie się na temat swoich marzeń.
 • Test nr 16 – podsumowanie wiadomości i umiejętności, MOJE SPRAWDZIANY.
 • ZABAWA MATEMATYCZNA – zakupy za określoną kwotę wyrażoną w złotych, Matematyka strona 73.
 • Tekst DZIWNE ZWYCZAJE czytany przez nauczyciela jako wprowadzenie do cało-tygodniowej tematyki.
 
Wtorek, 2.06.2020r.
Temat dnia: Dziecko ma swoje prawa. Głośne, indywidualne czytanie wiersza M. Brykczyńskiego pt. ,, O prawach dziecka ”. Wyjaśnianie poszczególnych praw w nawiązaniu do doświadczeń dzieci. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Praca plastyczna: ilustrowanie kredką wybranych obowiązków.
 • Głośne i wyraziste czytanie tekstu, PODRĘCZNIK strona 74 i 75.
 • Wypowiadanie się na temat praw dziecka zgodnie ze swoimi doświadczeniami.
 • Doskonalenie umiejętności przepisywania praca z  PODRĘCZNIKIEM – zadanie 1 strona 76.
 • Ilustrowanie obowiązków dziecka – praca plastyczna, kredka.
 • Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, pojęcia: DANE, NIEWIADOMA, PYTANIE, OBLICZENIE, ODPOWIEDŹ ( karta pracy przygotowana przez N. ).
 
Środa, 3.04.2020r.
Temat dnia: Na dalekiej Północy. Wypowiedzi dzieci na temat życia na Grenlandii na podstawie tekstu KRAINA ŚNIEGU i zgromadzonego słownictwa. Dobieranie rzeczowników do czasowników i układanie zdań. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100. Liczenie dziesiątkami. PINGWIN praca plastyczna.
 • Ustalenie i odszukanie na mapie świata BIEGUNA PÓŁNOCNEGO.
 • Słuchanie tekstu czytanego przez N. lub rodzica – podręcznik strona 52 i 53.
 • Porządkownie wiedzy dziecka na temat BIEGUNA PÓŁNOCNEGO, cechy charakterystyczne, nazwy zwierząt, mieszkańcy, itp.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń strona 87 i 88. Łączenie czasownika z rzeczownikiem, tworzenie i zapisywanie zdań.
 • Liczenie dziesiątkami do 100 – praca w MATEMATYCE strona 61 i 62.
 • Wykonanie PINGWINA praca plastyczno – techniczna (wycinanka i kolorowanka).
Czwartek, 4.06.2020r.
Temat dnia: W indiańskiej wiosce. Głośne, indywidualne czytanie fragmentu wiersza A. Sójki ,, Indiańskie sny ‘’. Zbieranie informacji o życiu Indian w dawnych czasach na podstawie wiersza i tekstu z podręcznika. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, czasownik w zdaniu. Pisownia wyrazów z Ó wymiennym. Przeliczanie pełnych dziesiątek i jedności.
 • Głośne czytanie ze zrozumieniem tekstu – podręcznik strona 56 i 57.
 • Doskonalenie umiejętności układania i starannego zapisywania zdań z rozsypanki wyrazowej- praca w zeszycie ćwiczeń strona 90 zadanie 4.
 • Utrwalanie czasownika poprzez podkreślanie w zadaniach.
 • Pisownia wyrazów z Ó wymiennym – praca zeszycie z wykorzystaniem podręcznika strona 58 zadanie 3.
 • Przeliczanie pełnych dziesiątek i jedności – praca w MATEMATYKA strona 63.
 • Trening w zeszycie i na tablicy – zadania typu 20 3=, 56-6=, itp.
 
Piątek, 5.06.2020r.
Temat dnia: Dzieci z Kraju Wschodzącego Słońca. Głośne, indywidualne czytanie tekstu informacyjnego o Japonii. Układanie pytań do podanego zdania oznajmującego. Rodzaje zdań – utrwalenie. Zapisywanie wyrazów z podziałem na sylaby. Samogłoski. Rozszyfrowywanie japońskich znaków oznaczających liczby.
 • Głośne czytanie zez zrozumieniem tekstu – PODRĘCZNIK strona 60 i 61.
 • Oglądanie w Internecie cech charakterystycznych dla Japonii ( bogacenie wiedzy ucznia ).
 • Układanie pytań do podanej odpowiedzi, czasownik w zdaniu – praca w zeszycie ćwiczeń strona 92 zadanie 2.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby i ich zapis, samogłoski w sylabach.
 • Liczby do 100 – praca w MATEMATYKA strona 64.


Krąg tematyczny: ŚWIĘTO KAŻDEJ MAMY.
 
Poniedziałek, 25.05.2020r.
Temat dnia: Uśmiech mamy. Wysłuchanie przez uczniów tekstu M. Orłonia DO MOJEJ MAMY W SZPITALU. Rozmowa na temat przeczytanej historii. Swobodne wypowiedzi dzieci o swoich mamach. Przypomnienie sposobu odczytywania godzin na zegarze. Ćwiczenie umiejętności obliczeń zegarowych. Wykonanie laurki dla mamy.
 • Słuchanie i wypowiadanie się na temat tekstu w podręczniku strona 35, DLA MOJEJ MAMY W SZPITALU.
 • Wypowiadanie się na temat swojej mamy ( opisać wygląd, wymienić imię, powiedzieć kilka zdań na jej temat, itp. ).
 • Tworzenie rodziny wyrazów – praca w zeszycie ćwiczeń strona 75 GRA W KOLORY.
 • Odczytywanie na zegarze pełnych godzin, obliczenia zegarowe w zakresie pełnych godzin – praca z zegarami oraz w MATEMATYKA strona 53.
 • Wykonanie laurki dla mamy i pisanie życzeń, ćwiczenia w przepisywaniu.
 
Wtorek, 26.05.2020r.
Temat dnia: Sto pytań do mamy. Prezentacja przez uczniów wywiadów z mamą. Oglądanie reprodukcji lub fotografii wybranych portretów, portret mamy. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonanie prezentu dla mamy – TULIPAN.
 • Prezentowanie wywiadów z mamą, praca w zeszycie ćwiczeń strona 78.
 • Oglądanie reprodukcji lub fotografii wybranych portretów (dziecko porównuje je, dostrzega podobieństwa i różnice, itp.), naklejanie elementów dwóch obrazów – zeszyt ćwiczeń strona 77.
 • Rozwiązywanie zadań z treścią, pojęcia DANE, PYTANIE, NIEWIADOMA, ODPOWIEDŹ. Praca w MATEMATYKA strona 54.
 • Wykonanie tulipana z kwadratu techniką orgiami jako upominek dla mamy.
 
Środa, 27.05.2020r.
Temat dnia: Piszemy wiersze. Czytanie przez uczniów wiersza R. Przymusa NASZA MAMA JEST POETKĄ. Rozwijanie wyobraźni i bogacenie słownictwa dziecka. Ćwiczenia w czytaniu wiersza. Pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi, ćwiczenia w układaniu zdań. Wykonywanie przez dzieci zadań związanych z płaceniem.
 • Czytanie wiersza NASZA MAMA JEST POETKĄ -  praca z podręcznikiem strona 40.
 • Poetyckie nazywanie przedmiotów użytkowych, odnajdywanie wyrazów, które się rymują – praca zeszycie ćwiczeń strona 79.
 • Rozwijanie czujności ortograficznej, pisownia wyrazów z „ u, ż, rz”. Układanie i zapisywanie zdań w zeszycie. Kaligrafia.
 • Utrwalanie czasownika – czasownik z zdaniu.
 • Dokonywanie prostych obliczeń pieniężnych – praca w MATEMATYKA strona 55.
Krąg tematyczny: Młodzi odkrywcy.
 
Poniedziałek, 18.05.2020r.
Temat dnia: Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Ćwiczenia rozwijające pamięć, umiejętność słuchania i koncentrację uwagi. Zapoznanie dzieci z wyrazami, które tak samo brzmią, a mają różne znaczenia. Liczba pojedyncza i mnoga. Ćwiczenia orientacji przestrzennej.
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem zdań, wyszukiwanie błędów w zdaniach. Praca w podręczniku strona 26.
 • Zapoznanie dzieci z wyrazami, które tak samo brzmią, a mają różne znaczenia – praca w zeszycie ćwiczeń strona 70.
 • Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej – utrwalenie, praca w zeszycie ćwiczeń strona 69.
 • W matematyce powiększanie i pomniejszanie figur – strona 49.
 
Wtorek, 19.05.2020r.
Temat dnia: Wynalazek pająka. Słuchanie wiersza W. Fabera PAJĄK I JEGO WYNALAZEK. Utrwalanie znajomości zawodów. Podanie informacji na temat pająków. Określanie cech pająka. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią – dodawanie i odejmowanie do 10.
 • Uważne słuchanie wiersza pt. ,,Pająk i jego wynalazek” czytanego przez rodzica, podręcznik strona 28.
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, gromadzenie wiedzy na temat pająków, podręcznik strona 28.
 • Utrwalenie nazw zawodów, ustalanie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 • Wskazywanie na cechy pająka – praca w zeszycie ćwiczeń strona 71.
 • Samodzielne układanie i rozwiązywanie zadań z treścią, MATEMATYKA strona 50.
 
Środa, 20.05.2020r.
Temat dnia: Pracowity jak mrówka. Rozwiązywanie zagadek. Ciekawostki na temat życia mrówek. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania czytanego tekstu oraz ocena postaw bohaterów na podstawie bajki KONIK POLNY I MRÓWKA. Ćwiczenia ortograficzne – pisownia ó w końcówkach –ówka. Dodawanie i odejmowanie w zakresie pierwszej i drugiej dziesiątki.
 • Rozwiązywanie zagadek, ćwiczenia w zapisywaniu haseł, praca w zeszycie ćwiczeń strona 73.
 • Uważne słuchanie bajki KONIK POLNY I MRÓWKA, podręcznik strona 31, próba oceny postaw bohaterów.
 • Wykorzystywanie w praktyce zasad pisowni ó w końcówkach, zadanie 4 strona 73 zeszyt ćwiczeń.
 • Porządkowanie wiedzy na temat mrowiska i panujących tam zasad współżycia, zeszyt ćwiczeń strona 72.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – praca w MATEMATYKA strona 51.
 • Trening w pamięciowym liczeniu w zakresie 20.
 
Czwartek, 21.05.2020r.
Temat dnia: Pomocnicy ogrodnika. Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt, które można spotkać w ogrodzie. Rozwiązywanie zagadek. Doskonalenie umiejętności układania i zapisywania zdań. Obliczenia pieniężne.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt żyjącymi w ogrodzie – praca w podręczniku strona 33.
 • Układanie i zapisywanie zdań o zwierzętach, które szkodzą roślinom – zadanie 1 strona 34.
 • Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 20. Obliczenia pieniężne – MATEMATYKA strona 52.
 • DLA CHĘTNYCH: praca plastyczna – techniczna, wykonanie biedronki na liściu.
 
Piątek, 22.05.2020r.
Temat dnia: Utrwalanie poznanych części mowy. Ćwiczenia w czytaniu zdań ze zrozumieniem. Plastyczne przedstawianie zdań. Trening matematyczny.
 • Samodzielne czytanie zdań ze zrozumieniem, wskazywanie czynności. Czasownik, karta pracy nr 4.
 • Rysowanie ilustracji przedstawiających sytuacje ukryte w zdaniach.
 • Liczenie w zakresie 20 – trening matematyczny, dodawanie i odejmowanie.

Krąg tematyczny: Wiosenne barwy.
 
Poniedziałek:11.05.2020r.
Temat dnia: Na łące. Zwierzęta zamieszkujące łąki. Rozpoznawanie liter D, G, Y , P, B – kolorowanie ukrytego rysunku. Sposoby maskowania się zwierząt przed napastnikami. Wprowadzenie pojęcia PRZYMIOTNIK. Obliczenia w zakresie 10 – dodawanie trzech składników.
 • Oglądanie ilustracji w podręczniku strona 14 i 15, GRA W KOLORY, CZ. 4
 • Wyszukiwanie na rysunku zwierząt przedstawionych w ramkach ( ślimak, żaba rzekotka, pająk kwietnik, ważka, bocian, pasikonik, motyl, czajka ).
 • Cechy pomagające zwierzętom ukryć się przed napastnikiem.
 • Wprowadzenie pojęcia PRZYMIOTNIK i pytanie JAKI, JAKA, JAKIE?, praca w zeszycie ćwiczeń strona 63.
 • Utrwalenie liter: d, g, y, p, b – kolorowanka – KWIATY ROSNĄCE NA ŁĄCE, zeszyt ćwiczeń strona 62.
 • Matematyka strona 45 – dodawanie trzech składników.
 
Wtorek, 12.05.2020r.
Temat dnia: Na łące. Utrwalenie wiedzy o zwierzętach mieszkających na łące oraz roślinach łąkowych. Przymiotniki jako określenia rzeczownika. Dodawanie trzech składników.
 • Recytacja wiersza pt. ,,Król i jego elektryczni słudzy”( aplikacja WhatsApp ).
 • Układanie zdań o zwierzętach łąki i ich cechach, PODRĘCZNIK strona 16, zadanie 1. Pisanie zdań w zeszycie.
 • Utrwalenie przymiotnika zadanie 4 strona 16 PODRĘCZNIK.
 • Pisanie w zeszycie działań matematycznych pasujących do rysunków, zadanie 1 strona 17 PODRĘCZNIK.
 
Środa, 13.05.2020r.
Temat dnia: Suknia Pani Wiosny. Czytanie wiersza D. Graj pt. ,,Pani z balonikiem”. Zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Dopisywanie czasowników do zdań podanych w krzyżówce, utrwalenie czasownika. Odejmowanie do 20.
 • Ćwiczenia w głośnym  czytaniu wiersza pt. ,,Pani z balonikiem”, podręcznik strona 18.
 • Utrwalenie czasownika – praca w zeszycie ćwiczeń strona 64, zdanie 2.
 • Utrwalenie alfabetu – zapisywanie w zeszycie wyrazów w kolejności alfabetycznej, zadanie 3 strona 64, zeszyt ćwiczeń.
 • Matematyka – strona 46 zadanie 2.
 
Czwartek,14.05.2020r.
Temat dnia: Wielobarwne motyle. Bogactwo świata motyli. Utrwalenie rzeczownika, tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej do podanych rzeczowników.,, Motyl ” – wykonanie pracy plastycznej techniką odbicia lustrzanego. Działania z zerem.
 • Czytanie wybranego artykułu z gazety ,, Motyl”, podręcznik strona 20 i 21.
 • Wypisywanie cech motyli – praca w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 strona 65.
 • Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika zeszyt ćwiczeń strona 66.
 • Matematyka – strona 47, obliczenia z zerem.
 • Praca plastyczna wykonana techniką odbicia lustrzanego - ,,Motyl” zeszyt ćwiczeń strona 66.
 
Piątek, 15.05.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie. TEST 15. ,,Wiosna w pełni”, podsumowanie wiadomości i umiejętności.
 • Z pomocą rodzica ( przeczytanie i objaśnienie poleceń ) pierwszaki wykonują kolejne zadania w ramach aktywności polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, TEST 15, MOJE SPRAWDZIANY, GRA W KOLORY.

Krąg tematyczny: Świat za sto lat.
 
Poniedziałek, 4.05.2020r.
Temat dnia: Teatrzyk ekologiczny. Zapoznanie z wierszem Sznurek Jurka. Głośne czytanie wiersza z podziałem na role. Rzeczowniki jako nazwy rzeczy. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
 • Doskonalenie techniki płynnego czytania z podziałem na role, tekst SZNUREK JURKA, podręcznik strona 84.
 • Wdrażanie do rozumienia pojęcia RZECZOWNIK, jako nazwy rzeczy, pytanie CO TO? Praca w zeszycie ćwiczeń strona 55.
 • Ćwiczenia w kaligraficznym zapisie zdań.
 • Liczenie w zakresie 20, ćwiczymy rachunek pamięciowy.
 
Wtorek, 5.05.2020r.
Temat dnia: Niezastąpione wynalazki. Wiersz D. Graj pt. ,,Król i jego elektryczni słudzy”. Bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Układanie zdań. Wielka litera na początku, kropka na końcu zdania.
 • Uważne słuchanie czytanego wiersza, podręcznik strona 3 GRA W KOLORY CZ.4.
 • Omówienie ilustracji w podręczniku.
 • Nauka na pamięć wiersza (wtorek, 12.05.)
 • Układanie z liter wyrazów, poszerzanie zasobu słownictwa dziecka, zadanie 2 strona 4 w podręczniku.
 • Układanie i kaligraficzny zapis w zeszycie zdań z urządzeniami elektrycznymi.
 • Sprzątanie pokoju z wykorzystaniem odkurzacza. Bezpieczne posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi (odkurzacz).
 
Środa, 6.05.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie. Test sprawdzający wiadomości i umiejętności SZANUJEMY NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ (test nr 14), Moje sprawdziany GRA W KOLORY.
 • Omówienie i odczytanie poleceń przez rodzica, następnie samodzielne wykonanie przez dziecko zadań zawartych w teście 14.
 • Trening wiersza pt. ,,Król i jego elektryczni słudzy” na pamięć.
 
Czwartek,7.05.2020r.
Temat dnia: Mój przyjaciel robot. Wiersz H. Zielińskiej pt. ,,Robot i ja”. Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o. Rozpoznawanie figur geometrycznych. Zabawa z kwadratem.
 • Uważne słuchanie tekstu pt. ,,Robot i ja” czytanego przez rodzica, podręcznik strona 6.
 • Swobodna rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
 • Stosowanie w pisowni zasady wymiany ó na o, praca w zeszycie ćwiczeń strona 57, zadanie 1 i 2.
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych – praca w MATEMATYKA strona 40.
 • Zadanie dodatkowe dla dzieci chętnych – Podręcznik Gra w kolory strona 7, zadanie 1.
 
Piątek, 8.05.2020r.
Temat dnia: Wehikuł czasu. Rozmowy na temat upływu czasu. Czytanie komiksu. Ocena postępowania głównej bohaterki.  Odczytywanie godzin na zegarze.
 • Wspólne z rodzicem czytanie tekstu ze zrozumieniem, komiks w podręczniku strona 10 i 11.
 • Ocena postępowania bohaterki komiksu, wskazywanie powodów zmiany zachowania Zosi.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń, strona 61, zadanie 1, 2, 3.
 • Odczytywanie godzin na zegarze – Matematyka strona 43.
 • Trening wiersza na pamięć ,,Król i jego elektryczni słudzy”. PRZYPOMNIENIE.

Krąg tematyczny: Zagrożona planeta.
 
Poniedziałek, 27.04.2020r.
Temat dnia: W szkolnej gromadzie.
 • Pisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności – TEST 11, Moje sprawdziany.
Wtorek, 28.04.2020r.
Temat dnia: Przyroda u lekarza. Ćwiczenia w czytaniu tekstu pt. „Przyroda u lekarza”. Rozróżnianie zachowań proekologicznych. Wprowadzenie liczb 19 i 20. Przeliczanie w zakresie 20.
 • Doskonalimy technikę czytania ze zrozumieniem, czytanie tekstu pt. „Przyroda u lekarza”, podręcznik strona 76 i 77.
 • Rozmowa na temat czynników źle wpływających na przyrodę, praca w zeszycie ćwiczeń strona 50 i 51.
 • Pisanie liczb 19 i 20.  Prawidłowe przeliczanie w zakresie 20, Matematyka strona 35.
 
Środa, 29.04.2020r.             
Temat dnia: Nie zatruwajmy Ziemi. Zapoznanie z wierszem J. Papuzińskiej pt. „ Chora rzeka”. Znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Wprowadzenie pojęcia rzeczownik. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
 • Czytanie wiersza pt. „Chora rzeka”, podręcznik strona 80, prezentacja za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.
 • Rozumienie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
 • Wprowadzenie pojęcia rzeczownik, jako nazwy ludzi, roślin, zwierząt i  rzeczy. Praca w zeszycie ćwiczeń strona 53.
 • Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego, Matematyka strona 37 zadania 1 i 2.
Czwartek, 30.04.2020r.
Temat dnia: Teatrzyk ekologiczny. Zapoznanie z wierszem pt. „Sznurek Jurka”. Głośne czytanie z podziałem na role. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i kaligraficzny zapis. Porównywanie liczb dwucyfrowych.
 • Trening głośnego czytania tekstu z podziałem na role, podręcznik strona 84, prezentacja wskazanego fragmentu przez aplikację WhatsApp.
 • Układanie i pisanie zdań z rozsypanki wyrazowej, zadania wykrzyknikowe, zeszyt ćwiczeń strona 55.
 • Porównywanie liczb dwucyfrowych, Matematyka strona 38, pojęcia: dziesiątki i jedności.

Krąg tematyczny: WIOSNA.
 
Poniedziałek, 20.04.2020r.
Temat dnia: No, to w drogę!
 • Test sprawdzający wiadomości i umiejętności polonistyczno -  matematyczno – przyrodnicze. Moje sprawdziany Gra w kolory, test nr 10.
 
Wtorek, 21.04.2020r.
Temat dnia: Wiosenne porządki. Czytanie wiersza J. Huszcza pt. Wiosenne wiadomości z miejskiego podwórka. Tworzenie słowniczka nazw czynności. Wprowadzenie pojęć: banknot, moneta. Obliczenia pieniężne.
 • Ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza – podręcznik Gra w kolory strona 40.
 • Nazwy czynności – praca w zeszycie ćwiczeń strona 27, zad. 1.
 • Wprowadzenie pojęć: banknot, moneta – Matematyka strona 16, zad. 1, 2, 3.
 • Obliczenia pieniężne, zabawa z wykorzystaniem liczmanów pieniędzy – Wyprawka, karta 23 (pieniądze ).
 
Środa, 22.04.2020r.
Temat dnia: Z ostatniej chwili. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Czytanie wiersza I. Suchorzewskiej pt. Bociany z podziałem na role. Zapisywanie zdań opisujących bociana. Praca plastyczna – bocian.
 • Doskonalenie techniki czytania, czytanie wiersza z podziałem na role – podręcznik Gra w kolory, strona 43.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń – opis bociana, strona 28, zad. 1, 2, 3.
 • Praca plastyczna, dowolna technika ( kolorowanka, wydzieranka, kredka, farba, plastelina ) – bocian.
 
Czwartek, 23.04.2020r.
Temat dnia: Tropiciele wiosny. Konkurs pięknego czytania wiersza pt. Bociany. Gra Tropiciele wiosny. Pisownia wyrazów z,, ó” wymiennym.
 
 • Prezentacja wiersza pt. ,, Bociany” z podziałem na role, aplikacja WhatsApp.
 • Pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym – praca w zeszycie ćwiczeń strona 29, zadania 4, 5, 6.
 • Gra w ,, Tropiciele wiosny” strona 44 – podręcznik Gra w kolory.
 • Trening – pamięciowe opanowanie alfabetu ( przypomnienie ).
 Piątek, 24.04.2020r.  
Temat dnia: Poszukiwacze skarbów. Czytanie historyjki komiksowej. Wypowiedzi dzieci na temat przedmiotów dla nich cennych. Układanie i zapisanie odpowiedzi na pytanie. Klasyfikowanie i przeliczanie przedmiotów w zakresie 10.
 
 • Prezentacja za pomocą aplikacji WhatsApp pamięciowego opanowania alfabetu.
 • Ćwiczenia doskonalące technikę czytania – praca z tekstem w podręczniku Gra w kolory strona 49.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń strona 32, zadania 1 i 2.
 • Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 10 – klasyfikowanie i przeliczanie rzeczy, które znalazła Hania. Matematyka strona 20.

Krąg tematyczny: Utrwalamy wiadomości i umiejętności.
 
Środa, 15.04.2020r.
Temat dnia: Sprawdzamy siebie.
 • Piszemy test nr 9, Moje sprawdziany GRA W KOLORY.
 
Czwartek, 16.04.2020r.
Temat dnia: Niebieski samochodzik. Ocena postępowania bohatera opowiadania M. Jaworczakowej pt. „Coś ślicznego”. Wprowadzenie pojęcia ALFABET, jego zastosowanie. Utrwalenie pojęć: nad, przed, obok, między, itp.
 • Ćwiczenia w czytaniu tekstu pt. „Coś ślicznego”, uczeń przygotowuje na ocenę wskazany fragment tekstu, strona 26, podręcznik Gra w kolory.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń strona 18 i 19.
 • Utrwalanie samogłosek.
 • Nauka na pamięć alfabetu, na 24.04.(piątek).
 • Matematyka, pojęcia: nad, pod, na, przy, z lewej strony, z prawej strony, itp. – zadania 1 i 2 strona 10 oraz 1 i 2 strona 11.
 
Piątek,17.04.2020r.
Temat dnia: Rodzina wyrazów. Utrwalenie pojęć: najwyższy, najniższy, najdłuższy, najkrótszy.
 • Pojęcie: rodzina wyrazów – praca w podręczniku strona31, zadanie 1.
 • Ćwiczenia w pisaniu wyrazów w zeszycie. Utrwalanie pamięciowe alfabetu – zadanie 3 strona 28, PODRĘCZNIK.
 • Matematyka strona 12, zadanie 1, 2, 3 – utrwalamy pojęcia: najkrótsza, najdłuższa, największa, najmniejsza, najwyższa, najniższa.

Krąg tematyczny: Problemy małe i duże.
Czwartek, 2.04.2020r.
Temat dnia: Kłopoty z pamięcią. Wypowiadanie się na temat tekstu przeczytanego przez rodzica, ocena postępowania bohaterów. Ćwiczenia w czytaniu fragmentu tekstu. Wprowadzenie dwuznaku dż na podstawie wyrazu dżem. Liczby 11 i 12.
 
 • Wypowiedzi na temat tekstu Kłopoty z pamięcią, ocena postępowania bohaterów, praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 16.
 • Ćwiczenia w czytaniu tekstu.
 • Wprowadzenie dwuznaku na podstawie wyrazu dżem, praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory str. 12, zad. 1.
 • Ćwiczenia w pisaniu - zeszyt do j. polskiego, zad.1 str. 17 (podręcznik).
 • Liczby 11 i 12 – Matematyka str. 21.
 
Piątek, 3.04.2020r.
Temat dnia: „ Gdzie są moje okulary ?” Problemy Hilarego na podstawie wiersza J. Tuwima pt. „ Okulary”. Rozwijanie zdań. Ćwiczenia w czytaniu wiersza. Liczby 13 i 14. Kalendarz pogody.
 
 • Dziecko wypowiada się całymi zdaniami na temat ilustracji w podręczniku Gra w kolory str. 22 i 23, odgadywanie na obrazku wskazanych przez rodzica szczegółów.
 • Doskonalenie techniki czytania „Okulary” str. 22 i 23.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń str. 16 zad. 1, 2, 3 – poznajemy umiejętność rozwijania zdań.
 • Rozwiń i zapisz w zeszycie ( wzorując się na zad. 2) zdanie: Kotek śpi. (mały, na kanapie).
 • Liczby 13 i 14 – Matematyka str. 25 i 26.
Krąg tematyczny: Wielkanocne zwyczaje.
Poniedziałek, 6.04.2020r.
Temat dnia: Pisanki, kraszanki. Czytanie wiersza H. Szayerowej „Pisanki”. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Uzupełnianie zdań. Liczby 15 i 16. Wykonanie ozdobnej pisanki.
 
 • Czytanie wiersza pt. „Pisanki” – praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 68 i 69. Wypowiedzi na temat ilustracji i treści wiersza.
 • Doskonalimy technikę czytania – wiersz pt. „ Pisanki”.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej – podręcznik zad.1 str.69.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory zad.1, 2, 3 str. 47.
 • Liczby 15 i 16 – Matematyka str. 28.
 • Wykonanie ozdobnej pisanki (dla chętnych).
 
Wtorek, 7.04.2020r.
Temat dnia: Na wielkanocnym stole. Czytanie tekstu Danuty Graj, (historyjka z obrazkami).Układanie wyrazów z sylab. Liczby 17 i 18.
 • Doskonalenie umiejętności czytania – tekst z obrazkami, podręcznik Gra w kolory str. 71.
 • Układanie wyrazów z sylab i ich kaligraficzny zapis – praca w zeszycie ćwiczeń str. 48 1 i 2.
 • Liczby 17 i 18 – Matematyka str. 30. Dla chętnych zad. 4, 5,6 str. 31 ( na wspaniale).
 
Środa, 8.04.2020r.
Temat dnia: Mokry poniedziałek. Zapoznanie z treścią opowiadania pt. „Śmigusowe czarowanie”. Przybliżenie dziecku tradycji śmigusa – dyngusa. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z cząstką –ów. Liczby parzyste.
 
 • Wysłuchanie treści opowiadania pt. „ Śmigusowe czarowanie” Grzegorza Kasdepke, podręcznik str. 73.
 • Swobodne wypowiedzi na temat lanego poniedziałku.
 • Ćwiczenia w kaligraficznym zapisie wyrazów z cząstką –ów, praca w zeszycie ćwiczeń str. 49 zad. 1 i 2.
 • Utrwalamy liczby parzyste – Matematyka str. 34 zad. 1 i 2.

Tygodniowy plan pracy dydaktycznej dla uczniów klasy 1.
Krąg tematyczny: Moja ojczyzna.
 
Czwartek, 26.03.2020r.
Temat dnia: W Literkowie. Wprowadzenie zmiękczenia dź, dzi na podstawie wyrazów dźwig, dziecko. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Układanie 4 zdań z podanymi wyrazami. Pisanie zdań, wielka litera na początku, kropka na końcu zdania. Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 10 – porównywanie.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory cz.2 – str. 3, 4, 5.
 • Zeszyt do kaligrafii Gra w kolory – str. 55.
 • Układanie i pisanie zdań w zeszycie do edukacji polonistycznej.
 • Doskonalenie porównywania – Matematyka Gra w kolory – zadanie 1, 2, 3 str.5.
 
Piątek, 27.03.2020r.
Temat dnia: Wiślanym szlakiem. Rozmowa z dzieckiem na temat rzeki Wisły, połączona ze śledzeniem wiślanego szlaku na mapie. Krótka charakterystyka miast nadwiślańskich. Pisownia miast wielką literą. Liczby parzyste i liczby nieparzyste – utrwalenie.
 • Praca z podręcznikiem Gra w kolory cz. 3 – str.6 i 7.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory – str. 6 i 7.
 • Praca plastyczna – ilustracja miasta: Kraków, Gdańsk – cechy charakterystyczne ( smok wawelski, Morze Bałtyckie ).
 • Ćwiczenia utrwalające liczby parzyste i nieparzyste – Matematyka str. 4.
Poniedziałek,
Poniedziałek, 30.03.2020r.
Temat dnia: Nasze symbole narodowe. Czytanie wierszy o Polsce. Zapoznanie z symbolami narodowymi. Uzupełnianie zdań danymi wyrazami. Nauka na pamięć wiersza pt. Kto ty jesteś? Dopełnianie do 10.
 
 • Ćwiczenia w czytaniu wiersza praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 9.
 • Praca w zeszycie ćwiczeń Gra w kolory str. 8 i 9.
 • Praca plastyczna – kolorowanie symboli narodowych (kredka).
 • Karta pracy przygotowana przez N. – dopełnianie do 10.
 
Wtorek, 31.03.2020r.
Temat dnia: Hymn Polski. Przypomnienie hymnu Polski. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapis w zeszycie. Wykonywanie obliczeń w zakresie 10, uzupełnianie działań zgodnie z rysunkiem.
 • Recytacja lub śpiew hymnu Polski, praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 12.
 • Układanie zdań z rozsypani wyrazowej podręcznik Gra w kolory str. 13.
 • Doskonalenie techniki pisania zdań -  zeszyt .
 • Uzupełnianie działań zgodnie z rysunkiem matematycznym – Matematyka str. 6.
 • Trening recytacji wiersza pt. Kto ty jesteś ?.
 
 
Środa, 1.04.2020r.
Temat dnia: Polska w Europie. Zaznaczanie Polski i państw sąsiednich na mapie Europy. Ćwiczenia w czytaniu zdań o Polsce. Zabawa Prawda czy fałsz. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Analiza mapy Europy, nazwy państw leżących w Europie, praca z podręcznikiem Gra w kolory str. 14.
 • Ćwiczenia w czytaniu zdań o Polsce – praca z zeszytem ćwiczeń Gra w kolory str. 11.
 • Kolorowanie mapy Europy według instrukcji – liczenie do 10 ( rachunek pamięciowy) – Matematyka, zad. 1 str.7.
 • Dodawanie do 10 – Matematyka zad. 2 str. 7.
 • Trening recytacji wiersza na piątek 3.04.2020r.